Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/TrưởngnhómKT EMMAUS /GiuseLuca /Fb.Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT  XVI TN B / 2018 /  Người bảo các ông :" Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ". (Mc6,31) . Lạy Chúa Giê-su ,Xin dạy con luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện , để Chúa có thể dạy dỗ con mọi lúc ,mọi nơi / hầu con có thể luôn làm theo đúng ý Chúa . Amen /**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 18 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XVIII TN: 06. 08. 2017

Lễ Chúa hiển dung

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 17,1-9)

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! "6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! "8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.

 

1.Ghi nhớ: “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt17,2)

2. Suy niệm: Việc Chúa Giêsu biến hình được cả ba thánh sử tường trình (Mt 17, 1- 9, Mc 9, 2 – 10, Lc 9, 28 – 36) và Thánh Gioan nhắc đến (Ga 12, 20 – 32) , đó là một biến cố lịch sử trong cuộc đời Chúa Giêsu. Nó có giá trị nâng đỡ, khích lệ, củng cố niềm tin cho các môn đệ, sau khi được Chúa loan báo về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Biến cố nầy đã được nhắc lại vào đầu Mùa chay, để giúp người tín hữu tin vào Chúa và học biết đường lối của Người : Chúa Giêsu phải đi qua gian khổ để đạt tới vinh quang với Chúa, hãy sẵn sàng chiến đấu chống dục vọng và ích kỷ, để lột bỏ con người cũ và trở nên con người mới thuộc về Đức Kitô.

3. Sống Lời Chúa : Chọn lựa nào cũng đòi phải hy sinh : chọn Chúa thì hy sinh ý riêng mình.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, để được chung phần vinh phúc với Chúa, xin cho chúng con biết chấp nhận cái giá phải trả bằng đau khổ, hy sinh. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XVIII TN: 07. 08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt14,13-21)

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! " 18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy! " 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

 

1.Ghi nhớ:“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).

2.Suy niệm: Lòng cảm thương của các môn đệ trước đám dân chúng, chỉ dừng lại ở mức tình cảm hoặc chỉ tính toán ‘đủ-thiếu‘ khi chỉ còn có năm chiếc bánh và hai con cá. Chúa Giêsu thì khác, Ngài động lòng thương đám đông và muốn họ ra về sau khi đã được ăn no. Đàng khác, tất cả những gì qua tay Chúa Giêsu, thì dù ít ỏi (năm chiếc bánh và hai con cá) cũng sẽ trở nên sung mãn, dư thừa. Người kitô hữu cần mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, biết quan tâm chăm sóc thân nhân và những kẻ bé mọn: người nghèo, người bệnh tật, người đau khổ về vật chất cũng như tâm hồn, đồng thời biết cậy dựa vào sức của Chúa trong việc giúp đỡ, bác ái, từ thiện.

3.Sống Lời Chúa: Người Kitô hữu không thể bình an trước nổi đói khổ của anh em mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương cảm thông mọi người, nhất là những người cùng khốn, vì những người đó là chính Chúa. Amen.

 

THỨ BA: 08. 08. 2017 Thánh Đaminh

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 14,22-36)

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "

31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? " 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! " 34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

 

1.Ghi nhớ: “Vào khoảng canh tư Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” (Mt 14,25).

2.Suy niệm: Việc Chúa Giêsu làm chủ thiên nhiên: đi trên mặt nước, giúp các môn đệ tin vào Thiên tính của Người. Thật vậy, chỉ mình Thiên Chúa mới có được quyền năng như thế. Điều nầy mời gọi chúng ta tin vào quyền năng cứu sống của Chúa, khi chúng ta phải đương đầu với những khó khăn do thiên nhiên hay sự dữ do ma quỷ gây ra. Chính Phêrô đã có cảm nghiệm nầy: bao lâu ông còn tập trung tâm trí vào Chúa, thì ông đứng vững trên sóng nước; nhưng khi ông hồ nghi, rời xa Chúa, thì ông bị chìm. Cũng thế, bao lâu cặp mắt tâm hồn chúng ta còn đăm đăm nhìn Chúa, niềm tin phó thác trọn vẹn nơi Chúa, chúng ta sẽ đứng vững trước mọi khó khăn.

3.Sống Lời Chúa: Sao bạn lại hồ nghi? Đau khổ sóng gió cuộc đời, đừng sợ, vì có Chúa kề bên.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con xác tín rằng: cứ tin mãnh liệt thì phép lạ sẽ xảy ra. Amen.

 

THỨ TƯ: 09. 08. 2017

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 15,21-28)

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người: "Xin Thầy bảo Bà ấy về đi, vì Bà ấy cứ theo sau chúng ta mà xin mãi!" 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

 

1.Ghi nhớ:“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của người phụ nữ ngoại giáo, đã làm phép lạ theo yêu cầu của bà, điều đó nói lên tính cách phổ quát của ơn cứu độ do Người mang lại. Chúa muốn cứu chữa hết mọi người, miễn là họ có lòng tin vào Người. Đức tin là đòi hỏi duy nhất đối với dân ngoại, để họ có thể ngồi vào bàn ăn trong Hội Thánh, nhận lãnh “bánh dành riêng cho con cái” trong nhà. Ở đây, chúng ta còn thấy, nhờ đức tin của bà mẹ mà đứa con được chữa lành. Phần chúng ta, qua việc biểu lộ niềm tin bằng cầu nguyện, thực thi bác ái, hy sinh hãm mình, chúng ta có thể cứu giúp được nhiều linh hồn cho Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Tôn trọng anh em lương dân, vì họ cũng là con cái Thiên Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã ban cho con có niềm tin, được làm con cái trong nhà và được phúc thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Amen.

 

THỨ NĂM: 10.08.2017

Thánh Lôrenxô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 12,24-26)

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

 

1.Ghi nhớ:“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

2.Suy niệm: Tertulianô viết: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu”. Cùng với Đức Giáo Hoàng Sixtô II và bốn phó tế, thánh Lôrensô đã anh dũng minh chứng niềm tin vào Thiên Chúa, qua cái chết vui tươi, can đảm của mình, đã củng cố đức tin cho các Kitô hữu ở Rôma cách mãnh liệt vào thời bấy giờ. Hạt giống có chết đi, mới sinh nhiều bông hạt; con người cũ có chết đi, tôi mới có thể sống lại trong con người mới; tính xấu có chết đi, thì tính tốt mới có thể phát sinh. Có dám chết cho Đức Kitô, tôi mới có thể sống lại với Người.

3.Sống Lời Chúa: Tôi có dám bước ra khỏi chính mình để đến với anh em, dù phải khó khăn không?

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con không chỉ biết lãnh nhận cuộc sống, mà còn biết trao ban cuộc đời phục vụ cho anh em con. Amen.

 

THỨ SÁU: 11. 08. 2017 Thánh Clara

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 16,24-28)

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị."

 

1.Ghi nhớ:“Nếu người ta được cả thế giới mà mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26).

2.Suy niệm: Sống là một chuỗi những chọn lựa và từ bỏ, cái được và cái mất. Một khi đã quyết tâm chọn lựa theo Chúa, thì người môn đệ phải thực thi những điều kiện sau đây: - Phải từ bỏ chính mình: tức là phải khước từ lòng tự ái, sự nuông chiều bản thân và từ bỏ mọi thói hư tật xấu; - Phải vác thập giá mình: tức là hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự; -Theo Thầy: nghĩa là trở thành môn đệ của Chúa, để cộng tác vào công cuộc xây dựng Nước Trời. Như vậy, từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng số phận tôi tớ với Thầy trong cuộc sống và cái chết. Có dám sống như thế, chúng ta mới đạt được chính Chúa, làm môn đệ Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con chấp nhận những hi sinh, từ bỏ trong cuộc sống nầy vì Chúa, để đạt cuộc sống đời đời. Amen.

 

THỨ BẢY: 12. 08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 17,14-20)

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được."17 Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi."18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

 

1.Ghi nhớ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây, qua bên kia! nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu trách các môn đệ “Tại anh em kém tin!” khi các ông hỏi Chúa tại sao không trừ nổi tên quỷ nầy. Lý do là vì các môn đệ ỷ vào sức riêng mình, mà không dựa vào sức của Chúa. Chúa để các ông thất bại là dịp cho các ông nhận thức về sự bất lực của mình. Muốn được thành công, các ông cần gắn bó với Chúa bằng đức tin, dù chỉ là đức tin nhỏ bé “bằng hạt cải thôi”. Điều nầy nhắc nhở chúng ta khi làm việc tông đồ bác ái, chớ cậy sức riêng, tài năng của mình, hay dựa vào những phương tiện trần thế, mà hãy đặt niềm tin vào Chúa, trông cậy sức mạnh của Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện trước khi thi hành bổn phận.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng, khi làm việc bổn phận, là con làm công việc của Chúa và cho Chúa, chứ không phải việc của riêng con, để con biết cậy dựa vào ơn Chúa, nhằm vinh quang Nước Chúa. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 719
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  2239
 Hôm qua:  3596
 Tuần trước:  28342
 Tháng trước:  122024
 Tất cả:  4355075
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top