Website:SốngLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS  CHÚA NHẬT IV MC / B / 2018 /  Giuse Luca Đình Nghi Trương /......  ... "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một ,để ai tin vào người Con của Người thì khỏi phải chết ,nhưng được sống muôn đời ". (Ga3,16) /....Lạy Chúa , Xin ban bình an và ơn cứu độ cho chúng con , xin giúp chúng con tìm ra nguồn ánh sáng chân lý và bước theo chân Đức kyto , Amen . **R

Mục Lục chọn Chủ Đề Phúc Âm Mùa Thường Niên (Sau Phục Sinh) A - 2017

MỤC LỤC CHỌN CHỦ ĐỀ PHÚC ÂM MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2017

(SAU MÙA PHỤC SINH)

(TỪ TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 34)

 

TUẦN

NGÀY

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

CN IX TN

04/06/2017

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

Thứ 2

05/06

Đám thợ hung ác

Thánh bonifatio – Giám mục, TĐ

Mc 12,1-12

Thứ 3

06/06

Hãy trả cho Thiên Chúa

Mc 12,13-17

Thứ 4

07/06

Vấn đề sống lại

Mc 12,18-27

Thứ 5

08/06

Mến Chúa yêu Người

Mc 12,28b-34

Thứ 6

09/06

Đấng Ki-tô là Thiên Chúa

Mc 12,35-37

Thứ 7

10/06

Đồng tiền bà góa nghèo

Mc 12,38-44

CN X TN

11/06/2017

MỪNG KÍNH CHÚA BA NGÔI

Ga 3,16-18

Thứ 2

12/06

Tám mối phúc

Mc 5,1-12

Thứ 3

13/06

Muối

Thánh Anton Padova – Lm, TSHT

Mc 5,13-16

Thứ 4

14/06

Chúa kiện toàn Lề luật

Mc 5,17-19

Thứ 5

15/06

Cấm giết người

Mc 5,20-26

Thứ 6

16/06

Tội tư tưởng – con mắt

Mc 5,27-32

Thứ 7

17/06

Kiện toàn lời thề

Mc 5,33-37

CN XI TN

18/06

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Ga 6,51-58

Thứ 2

19/06

Không được báo oán

Mt 5,38-42

Thứ 3

20/06

Yêu kẻ thù

Mt 5,43-48

Thứ 4

21/06

Ý hướng ngay lành

Thánh Luy Gonzaga – Tu sĩ

Mt 6,1-6;16-18

Thứ 5

22/06

Kinh lạy cha

Mt 6,7-15

Thứ 6

23/06

THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

Mt 11,25-30

Thứ 7

24/01

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lc 1,57-66.80

CN XII TN

25/06/2017

Hãy ca tụng và ngợi khen Chúa

Mt 10,26-33

Thứ 2

26/06

Đừng xét đoán

Mt 7,1-5

Thứ 3

27/06

Hãy làm cho người

Mt 7,6.12-14

Thứ 4

28/06

Ngôn sứ giả

Thánh Irene – Giám Mục, TĐ

Mt 7,15-20

Thứ 5

29/06

THÁNH PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mt 16,13-19

Thứ 6

30/06

Lòng tin người phong

Mt 8,1-4

Thứ 7

01/07

Đức tin ông Đại đội trưởng

Mt 8,5-17

CN XIII TN

02/07/2017

ĐÒI HỎI VÀ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ

Mt 10,37-42

Thứ 2

03/07

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ

Ga 20,24-29

Thứ 3

04/07

Thuyền gặp bão

Mt 8,23-27

Thứ 4

05/07

Trừ quỷ

Mt 8,28-34

Thứ 5

06/07

Chữa người bại liệt

Mt 9,1-8

Thứ 6

07/07

Kêu gọi Matthêu

Mt 9,9-13

Thứ 7

08/07

Rượu mới, vải mới

Mt 9,14-17

CN XIV TN

09/07/2017

CHÚA GIÊ-SU

ĐẤNG HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Mt 11, 25-30

Thứ 2

10/07

Lòng tin mạnh mẽ

Mt 9,18-26

Thứ 3

11/07

Xin thợ gặt

Thánh Bênêđictô – Viện phụ

Mt 9,32-38

Thứ 4

12/07

Mười hai Tông đồ

Mt 10,1-7

Thứ 5

13/07

Huấn từ truyền giáo

Mt 10,7-15

Thứ 6

14/07

Rắn – Chim câu

Mt 10,16-23

Thứ 7

15/07

Đừng sợ

Thánh Bônaventura – Giám mục,TSHT

Mt 10,24-33

CN XV TN

16/07/2017

DỤ NGÔN “NGƯỜI GIEO GIỐNG”

Mt 13,1-23

Thứ 2

17/07

Bát nước lã

Mt 10,34;11,1

Thứ 3

18/07

Cảnh báo 3 thành phố

Mt 11,20-24

Thứ 4

19/07

Người bé mọn của Tin mừng

Mt 11,25-27

Thứ 5

20/07

Vất vả, gánh nặng

Mt 11,28-30

Thứ 6

21/07

Luật nghỉ ngày sa bát

Mt 12,1-8

Thứ 7

22/07

THÁNH NỮ MARIA MAGDALENA

Ga 20,1-2.11-18

CN XVI TN

23/07

DỤ NGÔN “CÂY LÚA VÀ CỎ LÙNG”

Mt 13, 24-43 

Thứ 2

24/07

Yona và Saba

Mt 12,38-42

Thứ 3

25/07

THÁNH GIACÔBÊ – TỒNG ĐỒ

Mt 20,20-28

Thứ 4

26/07

Người gieo giống quảng đại

Thánh Joachim và Thánh Anna, song thân Đức Maria

Mt 13,1-9

Thứ 5

27/07

Chúa giảng bằng Dụ Ngôn

Mt 13,10-17

Thứ 6

28/07

Ý nghĩa gieo giống

Mt 13,18-23

Thứ 7

29/07

Thánh nữ Martha

Ga 11,19-27

CN XVII TN

30/07/2017

KHO BÁU VÀ NƯỚC TRỜI

 Mt 13, 44-52

Thứ 2

31/07

Hạt cải và nhúm men

Thánh Igbatio Loyola – Linh mục

Mt 13,31-35

Thứ 3

01/08

Ý nghĩa cỏ lùng

Thánh alphongso Maria Liguori – Giám mục,TSHT

Mt 13,36-43

Thứ 4

02/08

Kho báu

Mt 13,44-46

Thứ 5

03/08

Lưới đánh cá

Mt 13,47-53

Thứ 6

04/08

Những người đồng hương

Thánh Gioan Maria Vianney – Linh mục

Mt 13,54-58

Thứ 7

05/08

Cái chết của Yoan Tiền Hô

Cung hiến Thánh đường Đức Maria

Mt 14,1-12

CN XVIII TN

06/08/2017

CHÚA HIỂN DUNG

Mt 17,1-9

Thứ 2

07/08

Chia sẻ bánh cho nhau

Mt 14,13-21

Thứ 3

08/08

Giả hình

Thánh Đminh – Linh mục

Mt 14,22-36

Mt 15,1-2;10-14

Thứ 4

09/08

Đức tin vững mạnh

Mt 15,21-28

Thứ 5

10/08

THÁNH LAURENSO – PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO

Ga 12,24-26

Thứ 6

11/08

Vác Thập giá

Thánh Clara – Trinh nữ

Mt 16,24-28

Thứ 7

12/08

Đức tin

Mt 17,14-20

CN XIX TN

13/08/2017

CHÚA YESUS ĐI TRÊN MẶT BIỂN HỒ

 Mt 14,22-33

Thứ 2

14/08

Chúa Giêsu nộp thuế

Thánh Maximiliano Maria Kolbe – Linh mục, tử đạo

Mt 17,22-27

Thứ 3

15/08

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Lc 1,39-56

Thứ 4

16/08

Cách sửa lỗi cho nhau

Mt 18,15-20

Thứ 5

17/08

Tha thứ

Mt 18,21;19,1

Thứ 6

18/08

Bất khả phân ly

Mt 19,3-12

Thứ 7

19/08

Trẻ nhỏ

Mt 19,13-15

CN XX TN

20/08/2017

ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CANA-AN

Mt 15,21-28

Thứ 2

21/08

Theo Chúa

Mt 19,16-22

Thứ 3

22/08

 Được gấp bội

Mt 19,23-30

Thứ 4

23/08

Thuê thợ

Mt 20,1-16a

Thứ 5

24/08

Tiệc cưới Hoàng tử

Mt 22,1-14

Thứ 6

25/08

Hai điều răn

Mt 22,34-40

Thứ 7

26/08

Tôn lên, hạ xuống

Mt 23,1-12

CN XXI TN

27/08/2017

HÊ-RÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Mt 16,13-20

Thứ 2

28/08

Giả hình

Thánh Augustino – Giám mục, TSHT

Mt 23,13-22

Thứ 3

29/08

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Mc 6,17-29

Thứ 4

30/08

Đạo đức giả

Mt 23,27-32

Thứ 5

31/08

Tỉnh thức

Mt 24,42-51

Thứ 6

01/09

Cẩn thận, sẵn sàng

Mt 25,1-13

Thứ 7

02/09

Vốn liếng – Ngày Quốc Khánh

Mt 25,14-30

CN XXII TN

03/09/2017

BÁO TRƯỚC CUỘC THƯƠNG KHÓ

VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA

Mt 16,21-27

Thứ 2

04/09

Thành kiến

Lc 4,16-30

Thứ 3

05/09

Ngạc nhiên về lời Chúa giảng

Lc 4,31-37

Thứ 4

06/09

Chữa bệnh tật

Lc 4,38-44

Thứ 5

07/09

Mẻ cá lạ

Lc 5,1-11

Thứ 6

08/09

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Mt 1,1-16.18-23

Thứ 7

09/09

Bứt lúa ngày Sabat

Lc 6,1-5

CN XXIII TN

10/09/2017

SỬA LỖI ANH EM 

Mt 18, 15-20

Thứ 2

11/09

Chữa người bại tay

Lc 6,6-11

Thứ 3

12/09

Mười hai tông đồ

Danh thánh Đức Maria

Lc 6,12-19

Thứ 4

13/09

Những mối phúc và những mối họa

Thánh Gioan Kim Khẩu – Giám mục, TSHT

Lc 6,20-26

Thứ 5

14/09

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3,13-17

Thứ 6

15/09

ĐỨC MẸ SẦU BI

Ga 19,25-27

Thứ 7

16/09

Lòng đầy

Thánh Cornelio – Giáo hoàng, tử đạo

Thánh Cypriano – Giám mục, tử đạo

Lc 6,43-49

CN XXIV TN

17/09/2017

THA THỨ

Mt 18,21-35

Thứ 2

18/09

Ông đại đội trưởng

Lc 7,1-10

Thứ 3

19/09

Thanh niên sống lại

Lc 7,11-17

Thứ 4

20/09

Những đứa trẻ nghịch ngợm

Thánh Anre Kim Tegon, Phaolo Chong Hasang và các bạn – TĐ

Lc 7,31-35

Thứ 5

21/09

THÁNH MATTHÊ-Ô – TÔNG ĐỒ, TG SÁCH TM

Mt 9,9-13

Thứ 6

22/09

Những phụ nữ theo giúp Chúa

Lc 8,1-3

Thứ 7

23/09

Gieo giống

Thánh Pi-ô Pietrelcina – Linh Mục

Lc 8,4-15

CN XXV TN

24/09

DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO

Mt 20,1-16a

Thứ 2

25/09

Ngọn đèn Đức tin

Lc 8,16-18

Thứ 3

26/09

Nghe và thực hành Lời Chúa

Lc 8,19-21

Thứ 4

27/09

Đi rao giảng tay không

Thánh Vinh Sơn Phaolo – LM

Lc 9,1-6

Thứ 5

28/09

Herode cứng lòng

Lc 9,7-9

Thứ 6

29/09

CÁC TỔNG LÃNH Thiên Thần MICHAEL,

GABRIEL, RAPHAEL

Ga 1,47-51

Thứ 7

30/09

Báo trước cuộc khổ nạn

Thánh Giê-rônimô - LM

Lc 9,43b-45

CN XXVI TN

01/10/2017

 

LỄ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Mt 21,28-32

Lc 1,26-38

Thứ 2

02/10

CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Mt 18,1-5.10

Thứ 3

03/10

Ngài đến cứu sống

Lc 9,51-56

Thứ 4

04/10

Ba người xin theo Chúa

Thánh Phanxico Assisi – TRUNG THU

Lc 9,57-62

Thứ 5

05/10

Ruộng lúa, thợ gặt

Lc 10,1-12

Thứ 6

06/10

Sám hối

Lc 10,13-16

Thứ 7

07/10

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1,26-38

CN XXVII TN

08/10/2017

DÂN CHÚA LÀ VƯỜN NHO

Mt 21,33-43

Thứ 2

09/10

Anh em mọi người

Lc 10,25-37

Thứ 3

10/10

Matta và Maria

Lc 10,38-42

Thứ 4

11/10

Kinh lạy cha

Lc 11,1-4

Thứ 5

12/10

Kiên trì cầu nguyện

Lc 11,5-13

Thứ 6

13/10

Chúa Giêsu trừ quỷ

Lc 11,15-26

Thứ 7

14/10

Thực hành Lời Chúa

Lc 11,27-28

CN XXVIII TN

15/10/2017

DỤ NGÔN TIỆC CƯỚI

Mt 22,1-14

Thứ 2

16/10

Thích xem dấu lạ

Lc 11,29-32

Thứ 3

17/10

Trọng hình thức bề ngoài

Thánh Ignatio Antiochia – Giám muc, TĐ

Lc 11,37-41

Thứ 4

18/10

THÁNH LUCA – tác giả SÁCH Tin Mừng

Lc 10,1-9

Thứ 5

19/10

Loại bỏ óc biệt phái

Lc 11,47-54

Thứ 6

20/10

Đừng giả hình

Lc 12,1-7

Thứ 7

21/10

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần

Lc 12,8-12

CN XXIX TN

22/10/2017

CỦA CÊSAR, HÃY TRẢ CHO CÊSAR /   NGÀY TRUYỀN GIÁO 

Mt 22,15-21

Thứ 2

23/10

Ông phú hộ ngu dại

Lc 12,13-21

Thứ 3

24/10

Tỉnh thức, sẵn sàng

Lc 12,35-38

Thứ 4

25/10

Khôn và dại

Lc 12,39-48

Thứ 5

26/10

Tin Chúa bị ghét bỏ

Lc 12,49-53

Thứ 6

27/10

Đồng xu cuối cùng

Lc 12,54-59

Thứ 7

28/10

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUDA – TÔNG ĐỒ

Lc 6, 12-19

CN XXX TN

29/10/2017

ĐIỀU RĂN NÀO TRỌNG NHẤT

Mt 22,34-40

Thứ 2

30/10

Chữa bệnh ngày Sabat

Lc 13,10-17

Thứ 3

31/10

Hạt cải và nhúm men

Lc 13,18-21

Thứ 4

01/11/2017

CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5,1-12a

Thứ 5

02/11

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Thứ 6

03/11

Tinh thần giữ luật

Lc 14,1-6

Thứ 7

04/11

Khiêm nhường

Thánh Carôlô Borrômêô

Lc 14,7-11

CN XXXI TN

05/11/2017

THÁI ĐỘ GIẢ HÌNH

Mt 23,1-12

Thứ 2

06/11

Giúp người nghèo

Lc 14,12-14

Thứ 3

07/11

Bữa tiệc bị từ chối

Lc 14,15-24

Thứ 4

08/11

Từ bỏ để theo Chúa

Lc 14,25-33

Thứ 5

09/11

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

Ga 2,13-22

Thứ 6

10/11

Người quản gia bất lương

Thánh Lê-ô Cả - Giáo Hoàng, TSHT

Lc 16,1-8

Thứ 7

11/11

Không thể làm tôi hai chủ

Thánh Martinô – Giám Mục

Lc 16,9-15

CN XXXII TN

12/11/2017

ĐỨC KHÔN NGOAN

Mt 25,1-13

Thứ 2

13/11

Gương xấu

Lc 17,1-6

Thứ 3

14/11

Làm việc trong khiêm nhường

Lc 17,7-10

Thứ 4

15/11

Mười người phong cùi

Lc 17,11-19

Thứ 5

16/11

Nước Thiên Chúa ở đâu

Lc 17,20-25

Thứ 6

17/11

Khi nào là ngày Chúa đến

Thánh Nữ Êlizabeth Hungarri

Lc 17,26-37

Thứ 7

18/11

Cầu nguyện luôn

Lc 18,1-8

CN XXXIII TN

19/11/2017

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Mt 25,14-30

Thứ 2

20/11

Người mù thành Giêrikhô

Lc 18,35-43

Thứ 3

21/11

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Mt 12,46-50

Thứ 4

22/11

Các nén bạc

Thánh Cêcilia – Trinh Nữ, tử đạo

Lc 19,11-28

Thứ 5

23/11

Chúa khóc thành Yerusalem

Lc 19,41-44

Thứ 6

24/11

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Thứ 7

25/11

Vấn đề sống lại

Lc 20,27-40

CN XXXIV TN

26/11/2017

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Mt 25,31-46

Thứ 2

27/11

Đồng tiền bà góa

Lc 21,1-4

Thứ 3

28/11

Có tận thế không?

Lc 21,5-11

Thứ 4

29/11

Báo trước tận thế

Lc 21,12-19

Thứ 5

30/11

Thánh An-rê – Tông Đồ

Mt 4,18-22

Thứ 6

01/12/2017

Mọi sự sẽ qua đi

Lc 21,29-33

Thứ 7

02/12

Sẵn sàng

Lc 21,34-36

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2017

 

Giuse Luca

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 410
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  3308
 Hôm qua:  3799
 Tuần trước:  21754
 Tháng trước:  73456
 Tất cả:  3848568
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top