Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 1 THƯỜNG NIÊN B 2018

CHÚA NHẬT: 07.01.2018

CHÚA HIỄN LINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 2,1-12)

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

1. Ghi nhớ: “Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại” (Mt 2,9).

2. Suy niệm: Một đàng Chúa cho ngôi sao lạ báo tin cho các đạosĩ là lương dân, nhưng có thiện chí và thành tâm kiếm tìm; nhưng đàng khác, chính các đạo sĩ đã biết nhìn lên bầu trời và nhận ra ngôi sao lạ. Từ đó họ đã nhận ra Đấng Cứu Thế. Đời sống chúng ta hằng ngày vẫn có những " dấu chỉ của thời đại, những điềm trời " thể hiện thánh ý Thiên Chúa. Tất cả những việc lớn hay nhỏ xảy đến trong đời ta đều là ngôi sao, là điềm trời chỉ cho ta thấy ý Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Cần có lòng chân thành, khiêm tốn, khát khao kiếm tìm và không ngại vất vả, hy sinh để nhận biết và sống theo ý Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiếm tìm ý Chúa trên hết mọi sự. Amen.

 

 

THỨ HAI: 08.01.2018

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 1,7-11)

7 Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

 

1. Ghi nhớ: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11).

2. Suy niệm: Qua việc chịu Phép Rửa ở sông Gio-đan, Chúa Giêsu được Gioan Tẩy Giả giới Thiệu là Đấng Cứu Thế và được Chúa Thánh Thần và Chúa Cha chứng nhận Người là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa. Qua việc lãnh nhận Phép Rửa tội, chúng ta được tham dự vào sứ vụ của Chúa Cứu Thế để làm: ngôn sứ: rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và cuộc sống; tư tế: hiến mình làm của lễ phụng thờ Thiên Chúa ; vương đế: phục vụ trong tinh thần khiêm nhường.

3. Sống Lời Chúa: Người tông đồ cần biết quên mình phục vụ Chúa: sống khiêm nhường.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng ý thức rằng trong việc Loan báo Tin Mừng, không có việc lớn hay việc nhỏ mà chỉ có có tình yêu nhiều hay ít mà chúng con dành cho Chúa. Amen.

 

THỨ BA: 09.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 1,21b-28)

21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

 

1. Ghi nhớ: “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22).

2. Suy niệm: Dân chúng sau khi nghe lời Chúa Giêsu giảng và chứng kiến những phép lạ Người làm sinh lòng cảm phục Người. Bởi vì Người giảng dạy họ với sự xác tín trong lòng và với uy quyền của một vị Thiên Chúa. Là người rao giảng Tin Mừng, chúng ta, các Kitô hữu, cần phải ý thức rằng điều làm cho người nghe đón nhận giáo lý chúng ta rao giảng chính là gương sáng đời sống đạo đức và sự xác tín được biểu lộ qua lời rao giảng của chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Sống điều mình nói và nói điều mình sống khi rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống lời Chúa, để chính Chúa được thể hiện qua lối sống và lời giảng dạy của chúng con. Amen

 

THỨ TƯ: 10.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 1,29-39)

29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !” 38Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

1. Ghi nhớ: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” ( Mc 1,35).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mác-cô cho chúng ta cái nhìn về một ngày làm việc của Chuá Giêsu: Giảng dạy trong hội đường, chữa các thứ bệnh tật và quỷ ám cho đến khi mặt trời đã lặn và lúc sáng sớm Người bắt đầu một ngày rao giảng bằng cách tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện. Hoạt động rao giảng Tin Mừng và đời sống cầu nguyện hoà quyện trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Chúa muốn dạy chúng ta cần múc nguồn từ Chúa qua việc cầu nguyện để công việc chúng ta làm phát sinh hiệu quả, vì có Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Sống đức tin là diễn đạt bằng hành động tâm tình cầu nguyện của chúng ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi cử chỉ và mọi việc làm của chúng con đều biến thành lời cầu nguyện. Amen.

 

THỨ NĂM: 11.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.  (Mc 1,40-45)

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

 

1. Ghi nhớ: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40).

2. Suy niệm: Thời Chúa Giêsu, người phong hủi bị loại ra khỏi cộng đoàn tôn giáo (Lv 13, 35) và những ai bị bệnh truyền nhiễm đều bị coi như một hình phạt mà Thiên Chúa giáng xuống trên họ. Họ bị cấm tiếp xúc với xã hội: đau khổ nơi thân xác; cô đơn trong tâm hồn. Vậy mà người phong hủi nầy can đảm chạy đến với Chúa. Anh không sợ, vì tin rằng Chúa đủ sức chữa anh được lành. Với tất cả lòng khiêm nhường anh xin Chúa thương cứu giúp anh. Và sau khi được khỏi bệnh, anh loan truyền khắp nơi tình thương và quyền năng của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Muốn được Chúa nhậm lời, lời cầu xin của chúng ta phải biểu lộ lòng khiêm nhường và tín thác vào Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết đặt gánh nặng cuộc đời mình vào tay Chúa vì tin rằng Chúa luôn thương yêu nâng đỡ chúng con. Amen.

 

THỨ SÁU: 12.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,1-12)

1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, –Đức Giê-su bảo người bại liệt–, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

 

1. Ghi nhớ: “Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi” (Mc 2,5).

2. Suy niệm: Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, còn tất cả chúng ta đều là tội nhân. Để được ơn tha thứ cần phải có lòng tin, phó thác và sám hối; nghĩa là nhận biết mình có tội và trông cậy vào tình thương xót của Chúa. Không ai có quyền kết án người khác, vì ai cũng cần được Chúa tha thứ. Đồng thời, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng biết tha thứ những lỗi lầm của anh em mình. Mọi người đều cần đến lòng thương xót của Chúa và sự cảm thông với nhau.

3. Sống Lời Chúa: Ai cảm nghiệm mình được Chúa tha thứ sẽ dễ dàng tha thứ cho anh em mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con biết yêu thương tha thứ để tâm hồn bình an và nên giống Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY: 13.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,13-17)

13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. 15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 

1. Ghi nhớ: Người bảo ông: "Hãy theo tôi”. Ông đứng dậy đi theo Người (Mc 2,14).

2. Suy niệm: Người thu thuế bị xem là kẻ tội lỗi, vì sau khi nộp tiền thầu cho chính phủ xong, họ được quyền đánh thuế dân, nặng nhẹ tuỳ ý. Người Do thái coi họ là những kẻ tham lam và làm tay sai cho Đế quốc La Mã. Vậy mà Chúa Giêsu đích thân gọi Lêvi làm Tông đồ của Người. Đây chính là cách Chúa Giêsu biểu lộ lòng yêu thương đối với người có tội và điều nầy khơi dậy sự chỉ trích nơi người Do thái vốn cho mình là ngay chính. Và rồi, Lêvi đã cảm nhận được tình thương tha thứ của Chúa, ông mau mắn đứng dậy đi theo Người, bỏ lại tất cả sản nghiệp sau lưng.

3. Sống Lời Chúa: Thổi tắt đèn của người, đâu có làm cho đèn của mình sáng hơn.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa xin cho con biết nhìn ra những mặt tích cực của anh em để tôn trọng và cảm thông với họ. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 4069
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1269
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585715
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top