Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXVIII TN B / Chúa nói với các môn đệ : "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".(Mc10,25) . Lạy Chúa ,xin cho con đừng quá ham mê của cải , để con có thể ở bên Chúa luôn . Amen .  **R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 33 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXXIII TN: 19.11.2017

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 25,14-30)

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

1.Ghi Nhớ: Người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người…” (Mt 25,15).

2.Suy Niệm: Ngày 19. 06. 1989, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã phong lên hàng hiển thánh 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong số 130.000 đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin. Các ngài đã dùng chính mạng sống mình để mình chứng cho một tình yêu lên ngôi: Chết cho người mình yêu. Máu các Thánh Tử Đạo Việt Nam trổ sinh nguồn ân sủng dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Là người Công Giáo Việt Nam , chúng ta tự hào và hãnh diện về niềm tin son sắt của các bậc tiền bối của chúng ta. Nhưng sự hãnh diện và niềm tự hào đó phải biến thành hành động trong cuộc sống đức tin hằng ngày. Đừng để những giọt máu của cha ông đổ ra trở nên vô ích, bằng cách hiên ngang và kiên cường sống và làm chứng cho đức tin đang bị lu mờ trong xã hội hôm nay.

3.Sống Lời Chúa: Tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh, cách riêng cho Hội Thánh Việt Nam .

4.Cầu Nguyện: Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bàu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN 33 TN: 20.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 18,35-43)

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."42 Đức Giê-su nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

 

1.Ghi Nhớ: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được” (Lc 18,41).

2.Suy Niệm: Chắc chắn điều người mù này xin cũng giống như những bệnh nhân khác: xin cho anh được thấy. Anh ta xin một, nhưng Chúa cho anh hai : được khỏi mù thể xác và được mở mắt đức tin để nhận ra Người là “Con Thiên Chúa”. Anh mù này không ngờ và chúng ta cũng không biết: mỗi khi chúng ta đến và cầu xin với Chúa, Chúa ban cho ta hơn điều chúng ta cầu xin. Trong cuộc lữ hành đức tin, người tín hữu, không thể tự cứu chính mình và cũng không ai có thể cứu được chúng ta ngoài Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất.

3.Sống Lời Chúa: Nhận ra ơn lành của Chúa để biết tạ ơn.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt tâm hồn con. Amen.

 

THỨ BA: 21.11.2017

Đức Mẹ Dâng mình trong đền thờ (N)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 12,46-50)

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

 

1. Ghi nhớ: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)

2. Suy niệm: Ở đời người ta sẽ thật hãnh diện vì mình có liên hệ máu mủ với người nổi tiếng nào đó. Mặc dù niềm hãnh diện ấy có ngày cũng sẽ qua đi. Hôm nay Chúa Giêsu muốn ta có được niềm hãnh diện bền vững hơn. Đó là ta được có liên hệ thiêng liêng với Chúa. Để được điều ấy, Chúa mời gọi ta thi hành ý Chúa Cha trong đời sống. Chính Chúa đã làm gương trước cho ta. Người đã nói: “Lương thực của Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy”.

3. Sống lời Chúa: Luôn nhớ sự liên hệ thiêng liêng với Chúa mới bền vững.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn con có được sự liên hệ thiêng liêng với Chúa. Xin cho con biết noi gương Chúa là luôn sống theo thánh ý Chúa Cha. Amen.

 

THỨ TƯ: 22.11.2017

T. Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo (N)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,11-28)

11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.

15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.17 Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.18 Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.19 Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.

20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!26 -"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

 

1.Ghi nhớ:Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13)

2.Suy niệm: Ở thời nào, nơi nào cũng có hai hạng người: lười biếng và siêng năng. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế, có người luôn lo tu tâm sửa tính, nhưng cũng có người ù lì hoang phí, sống buông thả theo bản năng, không làm ích lợi gì cho mình cho người. Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn về các nén bạc để giúp các môn đệ biết cách sử dụng nén bạc cuộc đời mình. Mỗi người đều được Thiên Chúa trao cho những nén bạc cuộc đời. Điều quan trọng không phải là ta sinh lợi được nhiều hay được ít, nhưng là cách thế ta sử dụng cuộc đời mình thế nào. Khi Chúa đến, chúng ta sẽ trình diện tất cả những gì mình cố gắng sinh lợi và đáng hưởng hạnh phúc bên Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Đừng phung phí những ơn lành Chúa ban như: sức khoẻ, thời giờ và tài năng, nhưng hãy biết tận dụng để làm lợi cho gia đình, xã hội và Giáo Hội.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày qua đi, con đã đón nhận biết bao ơn lành của Chúa, xin cho con biết dùng cuộc đời mình sinh lợi cho Chúa, cho anh em và cho con. Amen.

 

THỨ NĂM: 23.11.2017

T.Clêmentê I, Giáo hoàng. Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,41-44)

41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."

 

1.Ghi nhớ:“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! “ (Lc 19,41)

2.Suy niệm: Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để đi vào cuộc tử nạn và Phục Sinh, mang lại bình an và ơn cứu độ cho nhân loại, trong đó có cả người Do Thái, nhưng Ngài biết họ sẽ không đón nhận. Nhìn đền thờ nguy nga tráng lệ, thế mà Chúa lại khóc thương cho số phận tương lai của nó, sẽ có ngày tan hoang, bình địa. Lời Chúa nói không sai, 40 năm sau, tướng Titô đã tàn phá thành thánh. Dân chúng ly tan. Lý do người Do Thái không chấp nhận Chúa Giêsu, vì họ thấy Người không như ý họ muốn. Sở dĩ chúng ta bỏ Chúa vì Chúa không làm theo ý ta!

3.Sống Lời Chúa: Luôn nhận ra ân sũng và tình thương Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy mở rộng tâm hồn con bằng sự quảng đại thông cảm, và vị tha, để con sẵn sàng phục vụ tha nhân dù biết rằng người sẽ vô ơn hay phản bội. Amen.

 

THỨ SÁU: 24.11.2017

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (T)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,23-26)

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

 

1.Ghi nhớ: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ” (Lc 9,23)

2. Suy niệm: Việc đi theo Chúa không phải là một việc dể dàng. Nó đòi hỏi ta phải có hai thái độ này: từ bỏ mình và đi theo. Thường thì ai cũng có cái tôi của mình, bỏ đi cái tôi của mình là một điều rất khó. Ở đây Chúa mời gọi bỏ đi cái tôi mà đi theo Chúa vì chúng ta có một cái tôi lớn hơn, đúng đắn hơn là cái tôi trong Chúa. Khi ta biết nhìn về một tương lai xa hơn ta sẽ thấy mọi sự đều phải quy hướng về Chúa. Điều này là lẽ đương nhiên vì Chúa là cùng đích của mọi sự. Bỏ đi cái tôi đã khó theo Chúa còn khó hơn: đi theo tức là có hành động, có chủ ý. Thường ta sợ có sự thay đổi, ta muốn trong sự an nhàn, ta ngại khó khăn. Nhưng theo Chúa phải là bước đi, là tiến về Thập Giá Chúa. Vậy khi bỏ mình theo Chúa thì được gì? Không được gì cả ngoài chính Chúa. Mà trên trần gian này có ai ban thưởng đấng có quyền thưởng ban không? Thế thì còn ngại gì mà ta không theo Chúa bởi có Chúa là có tất cả.

3. Sống Lời Chúa : Vững bước đi theo Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con thường nghi ngờ, chúng con thường so đo tính toán trong việc đi theo Chúa. Xin cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa luôn ưu ái cho những ai hằng tin cậy Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY: 25.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 20,27-40)

27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”

34 Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” 39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” 40 Thế là họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

 

1.Ghi nhớ: “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều lấy nàng làm vợ” (Lc 20,33).

2.Suy niệm: Nhóm xa-đốc không tin có sự sống lại, họ tìm cách để chất vấn Chúa Giêsu. Thế nhưng Chúa Giêsu đã dựa vào lời Chúa để chứng minh và trả lời cho nhóm Xa-đốc về sự sống lại. Đây là một Tin Mừng cho những kẻ tin vào Chúa, vì Thiên Chúa tạo dựng con người và cho họ thông phần vào sự sống của Chúa. Nhờ đó, con người được tồn tại mãi mãi, được sống lại sau khi chết. Sự sống mới khác hoàn toàn với cuộc sống hiện tại, vì được “ngang hàng với các thiên thần”, sẽ chẳng phải còn lo lắng buồn phiền, nhưng hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

3.Sống Lời Chúa: Sốt sắng đón nhận Lời Chúa, như là bảo chứng cho sự sống đời đời trong hiện tại và mai sau.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy mở rộng tâm hồn con bằng niềm tin, cậy, mến để con đón nhận sự sống của Chúa ở đời này và sự sống bất diệt đời sau. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 991
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  3867
 Hôm qua:  2901
 Tuần trước:  22179
 Tháng trước:  169329
 Tất cả:  4752772
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top