Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Thứ Sáu TUẦN THÁNH MC / B - 30/03/2018 /GIUSE LUCA

ĐỀ TÀI : NHỮNG ĐIỀU CHÚA DẠY TRONG CÁC BÀI ĐỌC

Bài 5 : CHÚA CHẾT ĐỂ CHO CON ĐƯỢC SỐNG .

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 18,1-19.42)

1 Sau khi nói những lời đó, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kid-ron. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào.

2 Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ.

3 Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisees; họ mang theo đèn đuốc và khí giới.

4 Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai?"

5 Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth." Người nói: "Chính tôi đây." Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. 6Khi Người vừa nói: "Chính tôi đây!" thì họ lùi lại và ngã xuống đất.

7 Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazareth."

8 Đức Giêsu nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi." 9 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai."

10 Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Mankhô.

11 Đức Giêsu nói với ông Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?"

12 Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do-thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại.13 Trước tiên, họ điệu Đức Giêsu đến ông Hannah là nhạc phụ ông Caiaphas. Ông Caiaphas làm thượng tế năm đó. 14 Chính ông này đã đề nghị với người Do-thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn.

15 Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. 16 Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. 17 Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?" Ông liền đáp: "Đâu phải."

18 Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. 19 Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của Người.

20 Đức Giêsu trả lời: "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ; tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, nơi mọi người Do-thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. 21 Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì."

22 Đức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt Người mà nói: "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?"

23 Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?"

24 Ông Hannah cho giải Người đến thượng tế Caiaphas, Người vẫn bị trói.

25 Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?" Ông liền chối: "Đâu phải."

26 Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tai, lên tiếng hỏi: "Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?"

27 Một lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy.

28 Vậy, người Do-thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caiaphas đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được.

29 Vì thế, tổng trấn Philatô ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì?"

30 Họ đáp: "Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan."

31 Ông Philatô bảo họ: "Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người." Người Do-thái đáp: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả."

32 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

33 Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?"

34 Đức Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?"

35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?"

36 Đức Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."

37 Ông Philatô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

38 Ông Philatô nói với Người: "Sự thật là gì?"

39 Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do-thái cho các người không?"

40 Họ lại la lên rằng: "Đừng tha nó, nhưng xin tha Barabba! " Mà Barabba là một tên cướp.

1 Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người.

2 Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ.

3 Họ đến gần và nói: "Kính chào Vua dân Do-thái!" rồi vả vào mặt Người.

4 Ông Philatô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: "Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy."

5 Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: "Đây là Người!"

6 Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: "Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!" Ông Philatô bảo họ: "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy."

7 Người Do-thái đáp lại: "Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."

8 Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa.

9 Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giêsu: "Ông từ đâu đến?" Nhưng Đức Giêsu không trả lời.

10 Ông Philatô mới nói với Người: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?"

11 Đức Giêsu đáp lại: "Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn."

12 Từ đó, ông Philatô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-thái kêu lên rằng: "Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Caesar."

13 Khi nghe thấy thế, ông Philatô truyền dẫn Đức Giêsu ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Do-thái là Gabbatha.

14 Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người!"

15 Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! "Ông Philatô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Caesar."

16 Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.

17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Do-thái là Golgotha; 18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

19 Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giêsu Nazareth, Vua dân Do-thái."

20 Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Do-thái, La-tinh và Hy-lạp.

21 Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Philatô: "Xin ngài đừng viết: "Vua dân Do-thái", nhưng viết: "Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái"."

22 Ông Philatô trả lời: "Ta viết sao, cứ để vậy!"

23 Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. 24 Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được." Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.

25 Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala.

26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." 27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 28 Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: "Tôi khát!"

29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.

30 Nhắp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sabbath, mà ngày Sabbath đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.

36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

38 Sau đó, ông Joseph, người Arimatha, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Joseph đến hạ thi hài Người xuống.

39 Ông Nicodemus cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. 40 Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái.

41 Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.

SUY NIỆM: CHÚA CHẾT ĐỂ CHO CON ĐƯỢC SỐNG 

1/ Vì sao người tôi trung phải chịu đau khổ? Ngài mang thương tích vì tội lỗi của chúng ta, Ngài bị đâm thâu vì chúng ta ác độc, bị nghiền nát vì chúng ta ích kỷ, chịu sửa trị để chúng ta được dạy dỗ, chịu mang thương tích để chúng ta được chữa lành, chịu khốn khó để chúng ta được bình an.

2/ Chúa Giêsu là ai ? Tác giả thư Do Thái đã chứng minh Chúa Giêsu là vị thượng tế tuyệt hảo, Ngài hiểu biết Thiên Chúa, Ngài rành rẽ bản chất con người nên Chúa Giêsu có thể cầu bàu cách hiệu quả cho chúng ta / cũng chính nhờ sự vâng phục và nỗi thống khổ mà Ngài đã chịu, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn dân.

3/ Chúng ta nghe qua bài tường thuật của Thánh sử Gioan về cuộc thương khó của Chúa Giêsu: Kể từ khi Giuđa phản bội, cho đến khi ông Giuse Arimathi-a và Nicôdemô an táng Chúa trong huyệt mộ, Chúa đã biết trước tất cả những đau khổ ấy sẽ xảy đến như thế nào và Ngài luôn can đảm vâng phục và chịu đựng để vượt qua .

4/ Lý do nào người tôi trung được vinh quang tuyệt đỉnh sau khi đã chịu đau khổ tột cùng. Bởi vì người tôi trung biết hành động khôn ngoan mang lại hiệu quả ,nên Người đã vươn cao, được tuyên dương và đạt tới vinh quang tuyệt đỉnh. Cũng có nghĩa rằng: chỉ có Đức Kitô vượt qua cuộc khổ nạn, sống lại, lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. vậy thì ai là người tôi trung, có phải là Davit, Israel, Tiên tri hay chỉ có một mình Đức Kiô mà thôi.

5/ Người tôi trung đã vượt qua đau khổ như thế nào? Nhiều kẻ đã sững sốt khi thấy mặt mày người tôi trung tan nát chẳng còn mang dáng vẻ con người nữa. Đây chính là hậu quả của hình phạt vì đã chịu quá nhiều đau khổ nơi thân xác. Nên người tôi trung đã mất đi dáng vẻ con người.

6/ Tại sao : “máu của nó sẽ đổ trên chúng tôi....”? Ở đây nhắc lại cung cách thanh tẩy theo luật Moisen: Rảy dầu, nước, máu như một nghi lễ thanh tẩy bởi các tư tế. Chúa Giêsu cũng rảy máu của Ngài trên các dân tộc để thanh tẩy tội lỗi của họ như lời người Do Thái đã nói câu trên đây: Cho dù máu nó có đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi…../ (Mt27,25)

7/ Phản ứng của con người như thế nào khi thấy hình phạt thập giá? Thánh Phaolô gọi thập giá là một sự điên rồ của người Hy Lạp, là sự sỉ nhục với người Do Thái. Họ không thể nào hiểu được tại sao Thiên Chúa quyền uy lại muốn Con mình chấp nhận điều đó. Nhưng Thiên Chúa uy quyền lại muốn làm cho con người hiểu được lợi ích của thập giá và tin vào Đức Kitô. Đó là Tin Mừng mà mọi người chúng ta điều phải tiếp tục rao giảng.

8/ Tiên tri đã tường thuật thế nào về cuộc đời người tôi trung ? Dáng vẻ người tôi trung không còn đáng cho ai ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn được ai ưa thích. Lúc nào cũng bị người đời ruồng rẫy, đau khổ triền miên, và nếm mùi mọi thứ bệnh tật / ai thấy người cũng không muốn nhìn, ai cũng khinh khi, không muốn đếm xỉa tới.

9/ Vì sao người tôi trung phải đau khổ? Vì chính Người mang lấy đủ thứ bệnh tật của chúng ta, Ngài gánh chịu mọi đau khổ của trần thế, còn chúng ta lại tưởng Ngài bị Thiên Chúa giáng phạt cho nên phải nhục nhã ê chề như  thế .

10/ Vì sao người tôi trung vô tội lại chịu phạt? Vì tội lỗi chúng ta mà người bị ức hiếp, bị buộc tội, bị thủ tiêu, người bị khai trừ ra khỏi cõi nhân sinh / cũng chỉ vì tội lỗi của dân mà người bị đánh phạt, Người như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông mà không hề mở miệng.

11/ Mục đích của kế hoạch cứu độ là gì? Là để giải thoát con người khỏi quyền lực của ma quỷ, tội lỗi và mang lại ơn cứu thoát cho muôn dân, Người chịu đau khổ để cho muôn dân trở nên công chính, nhờ Ngài gánh lấy tội lỗi của họ.

12/ Vị thượng tế của chúng ta siêu phàm như thế nào? Ngài là Thiên Chúa làm người nên đã chịu thử thách về mọi phương diện, nhưng Ngài không hề phạm tội, người siêu phàm có thể băng qua các tầng trời. Chính là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải vững lòng tuyên xưng đức tin, Ngài luôn xót thương sự yếu hèn của chúng ta, cho dù Ngài chịu muôn vàn thử thách nhưng Ngài không bao giờ phạm tội. Bởi vậy chúng ta hãy tiến lại gần Ngài để nhận lãnh nguồn ân sủng , là sự xót thương và ơn trợ giúp mỗi khi ta kêu cầu Ngài.

13/ Người Do Thái không chấp nhận điều gì? Chúa Giêsu muốn làm một con người, muốn chịu mọi đau khổ của con người. Vì thế vị thượng tế của chúng ta cũng biết cảm thương nỗi yếu hèn của chúng ta, nhưng người Hy Lạp và Do Thái không thể hiểu nổi tại sao Thiên Chúa lại phải chịu đau khổ. Họ không chấp nhận một vị Thiên Chúa lại phải chết treo trên thập giá.

14/ Thế nào là một quan niệm mới? Trước mắt, họ tin rằng: Thiên Chúa là đấng vô cảm, chỉ tạo dựng, thọ tạo nào trái ý thì sẽ bị Ngài hủy diệt. Một vị Thiên Chúa nhạy cảm, sẽ thay đổi trước những khổ đau của con người và nếu Thiên Chúa lại có thể thay đổi, thì Ngài không còn quyền năng và sẽ không còn là Thiên Chúa uy quyền nữa, người nào làm cho Thiên Chúa thay đổi người đó sẽ lớn hơn Thiên Chúa. Vì thế họ không thể nào tưởng tượng được một Thiên Chúa lại muốn có liên quan đến thế giới vật chất này.

15/ Kinh nghiệm sống của con người như thế nào? Người đời cho rằng: Có ở tù mới biết quý tự do, có nằm bệnh viện mới biết quý sức khỏe, có đau mắt mới biết thương người mù/ Chúa Giêsu làm người Ngài chịu muôn vàn khổ đau, Ngài có kinh nghiệm tất cả. Vì thế không ai có thể giúp hiệu quả hơn bằng một con người có nhiều kinh nghiệm.

16/ Thượng tế Cai Pha đã nói tiên tri thế nào? Ông làm thượng tế năm đó / chính ông đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn.

17/ Nhìn lên thập giá, chúng ta thấy được điều gì/ Chúng ta thấy tình Chúa yêu thương chúng ta là vô cùng tận, Ngài yêu đến độ phải đổ ra đến giọt máu cuối cùng, yêu cho nên trước khi chết mới xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta, thương nên không muốn con cái ở lại phải  mồ côi mới trối đàn con lại cho Đức Mẹ.

18/ Bài học gì chúng ta có được? lẽ ra chúng ta phải đau khổ, phải chết chứ không phải là con Thiên Chúa.

 • Chúng ta đã nhận lãnh ơn cứu độ. Vậy chúng ta phải đáp đền thế nào?
 • Nếu Chúa Giêsu vâng phục chỉ để cứu sống chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để cho tha nhân được sống?   **R 
 • GIUSE LUCA 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 243
Tin tức liên quan
 • Tìm hiểu TM CN XXV Thường Niên - B -2015 (Yuse Luca) - 20/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIV Thường Niên - B - 13/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIII Thường Niên - B - 06/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXII Thường Niên - B - 30/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXI Thường Niên - B - 23/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XX Thường Niên - B - 16/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XIX Thường Niên - B - 9/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVIII Thường Niên - B - 02/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVII Thường Niên - B - 26/07/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVI Thường Niên - B - 19/07/2015
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  5610
 Hôm qua:  5448
 Tuần trước:  32369
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4692678
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top