Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tim hiểu Tin Mừng CN 10 TN B - THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG THƯỢNG TRÍ - GIUSE LUCA

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN B 

ĐỀ TÀI : THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG KHỞI ĐẦU VÀ CÙNG TẬN.

*LÀ ĐẤNG QUYỀN NĂNG ,THƯỢNG TRÍ VÔ SONG.

*AI LÀ ANH EM CỦA CHÚA GIESU 

1.TIN MỪNG : Mc 3,20-35
 
20 Hôm ấy, Ðức Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy. 23 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?" 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. 28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". 30 Ðó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám ». 31 Mẹ và anh em Ðức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !" 33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?" 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
 
2. Ý CHÍNH:
1.Sau khi tuyển chọn Nhóm Mười Hai tông đồ, Đức Giê-su đã thuê nhà cho Thầy trò ở trọ. Tại đây, Người đã phải ứng phó với ba nhóm người như sau: Một là đám đông dân chúng tin vào quyền năng của Người và chen nhau đến nghe Người giảng; Hai là một số thân nhân không tin Người là Đấng Thiên Sai mà là kẻ đã bị mất trí; Ba là các kinh sư Do thái từ Giê-ru-sa-lem đến nghe ngóng tình hình và nói xấu Người nhờ tướng quỷ để trừ quỷ / là cách họ muốn hạ uy tín của Người.
 
2.Đức Giê-su đã cho họ biết Người trừ được quỷ là nhờ quyền năng của Thiên Chúa chứ không dựa vào thế của tướng quỷ. Những ai dám nói Người bị quỷ ám là đã phạm tôi phạm đến Thánh Thần. Người còn cho biết các anh em đích thực của Người là những người lắng nghe Lời Người giảng dạy và thi hành theo ý của Thiên Chúa.
 
3. CHÚ THÍCH:
 
- C 20-22: + Ðức Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được: Đám đông kéo đến với Đức Giê-su, vì nghe biết những gì Người đã làm như chữa lành người bại tay tại hội đường vào ngày sa-bát, và chữa lành nhiều bệnh nhân. Mặc dù Mác-cô không kể ra những gì Đức Giê-su làm cho họ, nhưng chúng ta có thể suy đoán Người tiếp tục chữa lành bệnh tật và giải thoát những người bị quỉ ám. Chính vì thế mà Người và các môn đệ không có giờ ăn uống và bị người thân và các kinh sư chống đối.
Trước nhu cầu của đám đông, Đức Giê-su đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành bệnh tật và giải thoát người ta khỏi bị quỉ ám. + Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí: Tại sao người thân của Người lại cho rằng Người mất trí và muốn đi bắt Người về nhà? Vì họ đã không tin Người là Đấng Thiên Sai và họ sợ dân chúng các nơi kéo đến làm mất trật tự có thể liên lụy đến họ. Họ coi Người là kẻ bất bình thường, biểu hiệu qua việc quên cả việc ăn uống.
 
- C 23-30: + "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?" : Đức Giê-su phản bác những người chống đối Người khi cho rằng Người không phải là Đấng Thiên Sai. Sở dĩ Người trừ được quỷ là do dựa vào quyền lực của quỷ vương mà trừ quỷ nhỏ đó thôi. + Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời:  Đức Giê-su đã phản bác lại họ khi cho biết về lòng nhân từ luôn tha thứ tội lỗi của loài người. Tuy nhiên cũng có thứ tội không bao giờ được tha thứ là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Vậy tội phạm đến Thánh Thần là tội gì? Đây là tội cố tình chối bỏ tình thương của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã ban cho con người có quyền tự do : tin hay không tin vào Chúa, đón nhận hay không đón nhận ơn tha thứ của Người. Vì thế, dù Thiên Chúa vẫn muốn cứu độ mọi người, nhưng vẫn có những người không được cứu độ do cố tình nghe ma quỷ cám dỗ, cố tình không tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai và không muốn đón nhận ơn cứu độ của Người đem đếnm thể hiện qua việc nói Người bị quỉ ám.
 
- C 31-35: +  Mẹ và anh em Ðức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra… Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi":  Nhân lúc đó có Mẹ Ma-ri-a và mấy anh em bà con đứng bên ngoài nhà muốn được gặp mặt Người, Đức Giê-su liền dạy cho mọi người hiểu đúng ai mới thực là Mẹ và anh em của Người. Đó không những là những người có liên hệ huyết thống với Người, mà điều quan trọng hơn là phải tin Người là Đấng Thiên Sai, vâng nghe Lời Người dạy và làm theo thánh ý của Chúa Cha. Những người đó mới thực là Mẹ và là anh chị em của Người.
 
2. CÂU CHUYỆN:
 
1) AI CỐ CHẤP TIN THEO MA QUỶ SẼ BỊ DIỆT VONG :
Elia xưa đã nhờ Thiên Chúa mà trừ diệt những kẻ dựa vào quỷ vương Bê-en-dê-bun thời vua A-kháp và Ô-khô-gi-a vua Ít-ra-en. Ô-khô-gi-a khi bị đau liệt, đã sai sứ giả đi cầu khẩn Bê-en-dê-bun. Thiên Chúa đã thúc giục tiên tri E-li-a đi đón sứ giả và nói: Ở Ít-ra-en không có Thiên Chúa sao mà các ngươi lại đi cầu khẩn Bê-en-dê-bun? Cho nên Thiên Chúa phán thế này: Ngươi sẽ chết trên giường ngươi nằm. Ô-khô-gi-a đã cố chấp không nghe lời cảnh cáo của E-li-a, còn sai quan quân tất cả hai trăm người đến bắt E-li-a. E-li-a đã nói với chúng: Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì lửa hãy từ trời xuống thiêu đốt các ngươi đi. Và lửa từ trời đã thiêu đốt sạch bọn chúng, và cả nhà vua cũng chết, trừ đoàn sứ giả thứ ba biết khấn xin người của Thiên Chúa thì được sống (IIV 1,2-17).
 
Những người cầu khẩn tà thần ma quỷ, những người cố chấp theo những tà thuyết mù quáng, những hạng người ác ý xuyên tạc công việc của Thiên Chúa sang công việc của ma quỷ, là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, nên sẽ chẳng bao giờ được tha, do cố chấp nên họ bị diệt vong.
Chỉ có những người ngay lành như dân chúng, biết lắng nghe lời Thiên Chúa, làm những việc lành phúc đức, mới thực sự “là mẹ, và anh em của Đức Giêsu”.
 
2). KIÊU NGẠO LÀ TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN:
 
Trên một chiếc tàu vượt đại dương, có một kỹ sư tàu biển tên là EG-BERT. Công việc của ông là ngồi trong phòng máy và tuân theo lệnh của Đô đốc ở trên cầu tàu truyền xuống.
Một hôm, Egbert tự nhủ: Ta là một người tài giỏi và quan trọng nhất mà không được ai biết đến và coi trọng. Còn lão Đô đốc chỉ huy chỉ biết ngồi trên cầu tàu mà ra lệnh, chẳng quan tâm đến ta dưới buồng máy không được ngắm trời mây non nước.
Lúc đó, có hồi chuông rung báo động và có lệnh: "Hãy quay tầu trở lại ngay !". EG-BERT lầm bầm: "Ta là kỹ sư đã 30 năm, từng vượt biển cả 100 lần. Đây là lần đầu tiên có người dám bảo ta phải quay trở lại giữa đại dương. Lão Đô đốc này chỉ biết ra lệnh thôi !"
Nói xong, thay vì quay bánh lái trở lui, EG-BERT tiếp tục cho tàu lao về phía trước, mà còn tăng tốc nhanh lên gấp đôi. Con tàu đã đâm xầm vào một chiếc tàu khác phía trước và bị vỡ tan.
Tâm trạng anh kỹ sư tàu biển trên đây không khác gì các luật sĩ Do thái thời Đức Giê-su. Họ kiêu căng mà không nhận mình kiêu căng. Họ cho mình là tài giỏi, xứng đáng hơn người. Họ xuyên tạc chê bai việc lành của người khác. Họ giữ đạo mà không có tinh thần đạo đức. Họ làm việc thiện cốt để khoe khoang. Nếu một người lòng đầy sự kiêu ngạo, thì sẽ chẳng còn chỗ nào cho sự khôn ngoan. Thánh Gia-cô-bê viết: "Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (Gc.4,6).
 
3) THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Trong Chúa nhật đầu tiên tại một giáo xứ, vị linh mục vừa nhận chức đã giảng một bài giảng rất hùng hồn, văn hoa, xúc tích và sâu sắc. Tất cả các tín hữu hiện diện đều cảm thấy sốt sắng phấn khởi. Có nhiều người đã cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho họ một vị linh mục có tài ăn nói : "phun châu nhả ngọc".
Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như lửa cháy, vì thế nên đến Chúa nhật kế tiếp, nhà thờ trở nên đông đảo khác thường. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi được nghe cha giảng. Nhưng cha sở lại giảng một bài gần giống như bài giảng Chúa nhật vừa qua. Rồi trong các thánh lễ Chúa nhật kế tiếp cha vẫn giảng cũng một bài giảng đó.
Hội đồng giáo xứ cử người đến hỏi cha xứ xem tại sao cha lại cứ giảng đi giảng lại 1 bài hoài như vậy? Cha sở trả lời:
- Tại sao anh chị vẫn cứ sống như cách đây 6 tuần. Khi nào anh chị em thực hành được những gì tôi đã giảng thì tôi sẽ giảng sang bài mới.
 
4) LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ CẦN BẮT ĐẦU TỪ TRONG GIA ĐÌNH MÌNH:
Gia đình bé XÊ-XI-LI-A ở mạn bắc nước I-ta-li-a, nằm trong một xóm lao động nghèo. Từ sáng sớm cha của em là một công nhân đã phải đến sở làm việc, và mãi đến 8-9 giờ tối mới về lại nhà. Vì thế, chẳng mấy khi Xê-xi-li-a có dịp nói chuyện với cha. Còn mẹ em thì bận lo công việc nội trợ và còn làm thêm các việc của các nhà hàng xóm để gia tăng ngân quĩ gia đình. Bà có lòng đạo đức và thương người, sẵn sàng san sẻ giúp đỡ người nghèo trong xóm, nên ai cũng quí mến. Bé Xê-xi-li-a rất hãnh diện về cha mẹ và cảm thấy hạnh phúc sống trong gia đình có cha mẹ hòa thuận yêu thương nhau.
 
Từ 2 năm nay, Xê-xi-li-a được huấn luyện sống theo lời Chúa, thấy Chúa Giê-su đang bị bỏ rơi nơi những người đau khổ bất hạnh. Một hôm, Xê-xi-li-a bất ngờ khi nghe một đứa bạn nói về nỗi khổ của mẹ em mỗi ngày đều bị ba em đánh đập hành hạ!” Em không tin và muốn tìm hiểu thực hư ra sao. Tối hôm ấy, khi nghe chuông gọi cửa. Xê-xi-li-a thấy mẹ ra mở cửa. Em bước xuống thang núp sau tấm màn theo dõi. . .
Ba em đầu tóc rối bù, người sặc mùi rựơu. Ông ném mạnh chiếc mũ và áo xuống nền nhà; Mẹ em nhẹ nhàng cầm lấy cất vào trong tủ, đi dọn bàn ăn rồi mời chồng cùng ăn bữa tối. Đôi mắt đỏ ngầu, ông trợn trừng nhìn bà và chê tới chê lui kèm thêm những lời mắng chửi. Mẹ em chỉ biết vừa ăn vừa khóc. Lát sau, ba em bưng cả mâm cơm vứt xuống nền nhà và tặng vợ những cú đấm đá tàn nhẫn.
 
Sau bức màn, Xêxi-li-a như bị chết lịm: “ thôi đúng rồi, tụi bạn nói đâu có sai. Cả lối xóm đều biết chuyện không hay của gia đình mình”. Gượng đứng dậy, Xê-xi-li-a rón rén leo lên gác. Các ngày sau đó sự thể vẫn xảy ra như vậy. Xê-xi-li-a không biết phải làm gì. Cuối cùng, em đã đến gặp cha xứ để trình bày mọi sự và đã được ngài khuyên bảo việc em phải làm.
Sau đó tối nào Xê-xi-li-a  cũng thức đợi ba về và khi ông vừa vào nhà là em đã chạy ra đón ôm hôn ba, cất áo mũ cho ba. Rồi em còn phụ giúp mẹ dọn bàn ăn. Trong suốt bữa ăn, em ngồi kề bên ba kể những chuyện vui ở trường, hỏi thăm ba công việc ở sở làm. Thoạt đầu, ba em lấy làm khó chịu, nhưng sau đó ông lại cảm thấy vui. . . Bầu khí gia đình ngày càng dễ chịu.
Ba tháng trôi qua, bi kịch ngày xưa đã không còn. Một hôm, Xê-xi-li-a âu yếm ôm lấy ba và nói: “ Ba ơi, ba có biết tại sao con không muốn ngủ sớm không?” Rồi khi được phép ba, em đã thuật lại tâm trạng của em khi nghe chúng bạn phê bình nhà mình. Em thấy Chúa Giê-su đang bị bỏ rơi trong ba, nên em muốn mang Chúa cho gia đình mình. . . Nghe con nói hai ông bà mừng mừng tủi tủi. Không ngờ con bé lại khôn ngoan và đạo đức đến vậy. Ba má Xê-xi-li-a đã ôm lấy con, nghẹn ngào nhìn nhau. . . Lát sau ông mới thốt nên: “Từ nay con phải đi ngủ sớm nghe không! Ba hứa với con là ba má sẽ hòa thuận thương yêu nhau. Ba má cũng sẽ quyết tâm sống Lời Chúa giống như con. Ba má rất yêu thương con!”
 
3. SUY NIỆM:
 
1) Bấy giờ Đức Giê-su đang giảng đạo cho một đám đông dân chúng, thì có mẹ và anh em bà con của Người đến thăm Người. Những người này muốn được gặp gỡ nói chuyện với Đức Giê-su, nhưng họ không thể đến gần Người được vì dân chúng vây quanh Người quá đông. Họ  đành phải đứng bên ngoài chờ đợi Người.
 
2) Thấy vậy, có người đã len vào giữa đám đông báo tin cho Đức Giê-su hay. Họ nghĩ rằng Người sẽ phải ngưng giảng dạy để mau ra gặp mẹ và các anh em bà con này. Nhưng sau khi nghe báo tin, Đức Giê-su vẫn tiếp tục giảng dạy như không có sự gì xảy ra. Qua đó cho thấy Người coi trọng đám đông đang nghe Người giảng hơn là các thân nhân ruột thịt. Rồi Người đặt câu hỏi với mọi người như sau: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (c. 33).
 
3) Theo lẽ thường: mẹ và anh em của Đức Giê-su không ai khác hơn là mấy người đang đứng bên ngoài chờ gặp Người. Nhưng thật bất ngờ khi Người lại chỉ tay vào đám đông đang đứng ngồi chung quanh nghe giảng và tuyên bố: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” (c. 34). Thực ra Đức Giê-su không coi thường mẹ và các người họ hàng bà con. Nhưng Người muốn nhân cơ hội này để dạy cho mọi người biết sự thật này là: Người còn có nhiều người thân mới là các môn đệ và đám đông nghe Người giảng. Những người này đã trở thành người thân của Người khi lắng nghe Lời Người giảng dạy và làm theo Ý Chúa Cha, noi gương Người đã luôn nghe Lời Cha và làm theo ý của Cha: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người ” (Ga 4,34).
Như vậy những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha sẽ trở nên nghĩa thiết với Đức Giê-su. Chúng ta hôm nay sẽ trở nên anh chị em của Người nếu chúng ta năng đọc kinh Lạy Cha, chú ý câu: “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,9-10). Vì đối với Đức Giê-su điều quan trọng là làm cho Nước Trời của Chúa Cha ngày một lớn lên.
 
4) Hiện nay trên thế giới mấy tôn giáo có số tín hữu nhiều nhất như sau: Kitô giáo có 2,3 tỷ người; Hồi giáo có 1,5 tỷ người; Ấn Độ giáo có 900 triệu người; Đạo giáo có 400 triệu người, Phật giáo có 365 triệu người; Nho giáo có 150 triệu người, các tôn giáo truyền thống châu Phi có 100 triệu người; Thần đạo Nhật Bản có 30 triệu người…
 
Trong số 2,3 tỷ tín hữu Ki-tô gồm Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống, Anh giáo… Những người này đều tin thờ Thiên Chúa và cùng tin vào Đức Giê-su, nhưng vẫn chưa hiệp nhất trong đại gia đình của Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu này. Ngoài ra phải làm cho Hội Thánh của Chúa ngày một lớn lên bằng cách hợp tác với những người thiện chí để xây dựng cho môi trường mình đang sống ngày một an bình trật tự hơn, công bình nhân ái hơn. Để thế giới chúng ta đang sống sớm trở thành một đại gia đình có Cha Chung là Thiên Chúa và mọi người sống chan hòa yêu thương nhau như anh chị em một nhà, hầu thế giới này sớm trở nên “Trời Mới Đất Mới” theo ý Chúa muốn (x. Kh 21,1). 
 
4. LỜI CẦU:
 
Lạy Chúa Giê-su. Xin ban cho các cộng đoàn tín hữu chúng con được luôn hiệp nhất và yêu thương nhau, để nên anh chị em thực sự của Chúa. Giữa một thế giới đang còn nhiều hận thù và chia rẽ nhau, xin cho các tín hữu chiếu tỏa ánh sáng tin yêu bằng những việc làm khiêm nhường phục vụ và chia sẻ cơm áo cụ thể. Ước gì Hội Thánh của Chúa trên hoàn cầu sớm trở thành một cây cải cao lớn, có khả năng đón nhận được chim trời là các dân tộc từ muôn phương đến làm tổ. Ước gì khi thấy các tín hữu sống yêu thương hiệp nhất với nhau, lương dân sẽ nhận ra dấu chỉ Nước Trời đang hiện diện và sẵn sàng gia nhập vào Hội Thánh với chúng con, như Hội Thánh thời sơ khai. - Amen.
 
LM ĐAN VINH 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 252
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1343
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585789
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top