Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ

Ngày Mồng Ba
 
Ý NGHĨA TÊN CỰC TRỌNG ĐỨC MẸ
 
Trên trời dưới đất, đừng kể tên Chúa Giêsu, thì chẳng có tên nào trọng, đáng kính và linh ứng cho bằng tên Đức Mẹ.
Thánh Hiêrônymô rằng: “Tên Maria chẳng phải cha mẹ hay người thế gian đặt cho Người,
nhưng chính Thiên Chúa soi lòng ông Thánh Gioakim và bà Anna đặt tên ấy cho Con mình”.

1- Maria có nhiều nghĩa:

Maria là Chúa, là Nữ Vương. Kỳ thực nghĩa ấy xứng hợp Đức Mẹ, vì Mẹ là Nữ Vương trời đất, Nữ Vương mọi loài.

Mẹ là Nữ Vương trên trời vì ngày Mẹ lên trời, Chúa đã phong cho Người làm Nữ Vương trên trời, các Thiên thần và các Thánh.

Mẹ là Nữ Vương dưới đất, vì Chúa Giêsu là Vua mọi nước thế gian, Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu thì cũng là Nữ Vương các nước thế gian. Vả lại trên thế gian, mọi người đều nhận Đức Mẹ làm Nữ Vương, và cậy nhờ phó thác trong tay Mẹ.

2- Maria là biển đắng: nghĩa ấy cũng xứng hợp với Đức Đẹ, vì Mẹ là Mẹ sầu bi, Mẹ đã chịu mọi khổ cực để chung phần cứu chuộc nhân loại. Xưa Adong và Evà đồng tình phạm tội làm hư cả loài người, thì Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã cùng nhau cộng tác trong việc cứu chuộc nhân loại.

3- Maria là sao Bắc Đẩu: Sao Bắc Đẩu dẫn lối cho kẻ vượt biển về bến. Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta qua biển thế gian về bến Thiên đàng.

Ngoài biển, nhớ sao dẫn lối người ta không phải xa chìm phiêu bạt. Ngoài biển thế gian, Mẹ phù giúp ta được bình an về tới bến.

4- Maria, một tên rất linh ứng: Thánh Phaolô gọi tên Chúa Giêsu là tên cực mầu nhiệm, quyền phép vô cùng. Tên Đức Mẹ cũng vậy. Nghe tên Maria, các Thánh trên trời đều vui mừng, các ma quỉ đều khiếp sợ, người thế gian được cậy trông.

Tên Maria là võ khí hiệu lực, là thuẫn vững chắc, bênh chữa ta khỏi thù địch hãm hại hồn xác. Biết bao kẻ ngoài biển hòng bị phong ba vùi dập, biết bao kẻ hầu bị sa vào tay thù địch, đã thoát khỏi vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

Biết bao kẻ hầu xiêu lòng trước những cơn cám dỗ mãnh liệt, đã được Mẹ nâng đỡ vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

Biết bao kẻ dầm mình trong đống tội đã được thành tâm xám hối, vì đã tin tưởng kêu tên Maria. Trên giường bệnh, trong cơn hấp hối, người ta được mạnh sức cậy trông vào Chúa, khỏi bị ma quỉ khuấy khuất, vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

Lạy Mẹ rất Thánh Maria! Tên Mẹ quyền phép linh ứng dường nào! Tên Mẹ có quyền mở cửa Thiên đàng hay đóng cửa hỏa ngục lại, tên Mẹ có quyền buộc trói ma quỉ và ban mọi ơn lành cho người thế. Chúng con trách mình vì xưa nay chẳng năng kêu tên Cực trọng Mẹ. Giả như chúng con năng tin tưởng kêu tên Mẹ, chúng con đã thoát bao cơn nguy hiểm, chúng con đã chống trả được bao chước cám dỗ, chúng con đã tránh được nhiều tội và lãnh được nhiều ơn lành xác hồn. Chúng con dốc lòng từ nay năng kêu tên Mẹ lúc khỏe mạnh nhất là khi hấp hối trên giường bệnh.

THÁNH TÍCH

Bên Ý có một cô gái dọc đường giữa một nơi xa vắng, nàng gặp phải một tên cướp. Tên cướp ấy có tiếng là hung hãn vì đã đoạt của cùng giết chết nhiều người.

Giữa lúc bơ vơ không ai cứu chữa, cô sợ hải khiếp kinh. Giáp mặt cô, tên cướp bảo rằng: “Cô hãy nghe ta, bằng không ta sẽ giết”.

Trong lúc nguy khốn, cô chợt nhớ đến Đức Mẹ, liền kêu tên Cực trọng Maria, cô lạy tên cướp và xin vì Đức Mẹ mà tha cho mình.

Tên cướp nghe nói đến Maria thì dừng lại, nghĩ một lúc rồi bảo cô ta: “Được, vì Đức Mẹ mà ta tha chết cho cô, nhưng xin cô nhớ cầu Đức Mẹ cho ta với”.

Ta xem tên Cực trọng Đức Mẹ linh ứng dường nào, tên cướp định hãm hại cô gái, nhưng vừa nghe tên Cực Trọng Đức Mẹ liền đổi lòng, chẳng những tha cho cô ta, mà lại đưa cô ta qua khỏi quảng đường cheo leo ấy nữa. **R

 Ngày Mồng Bốn

 ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

1- Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vì Người đã sinh Đấng phép tắc vô cùng, dựng nên muôn vật, đã cưu mang Đấng cao cả, trời đất chứa chẳng hết, đã ẵm bế Đấng lấy ba ngón tay nâng nổi cả trời đất. Ôi! Chức làm Mẹ Thiên Chúa cao trọng dường nào! Thánh Bernadi-nô dạy rằng: “Chức ấy trọng hơn mọi chức, chỉ kém một mình Thiên Chúa.”

 Giáo Hội thêm rằng: “Chẳng ai suy thấu chức cao cả của Mẹ Thiên Chúa”.

 Thánh Tômasô dạy rằng: “Chức Mẹ Thiên Chúa là một chức vô cùng cao cả, loài người chẳng có thể tìm chức nào cao trọng hơn. Thiên Chúa dù toàn năng cũng không thể dựng nên chức nào cao trọng hơn chức ấy”.

 Thiên Chúa có thể dựng nên trời cao hơn, đất mênh mông hơn, nhưng không thể dựng nên người nào cao trọng hơn Đức Mẹ được. Đức Mẹ đã hiểu thấu ơn rất trọng đó, nên khi gặp Bà thánh Isave, Người đã ca tụng rằng: “Thiên Chúa toàn năng đã ban cho tôi một chức cao trọng”.

 Có một Đức Chúa Cha và Đức Mẹ được gọi Chúa Giêsu là Con mình mà thôi. Đức Chúa Cha đã sinh Đức Chúa Con trong trí Người từ trước vô cùng như Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu ở thế gian. Các Thiên thần, các Tổ phụ, các Tiên tri và mọi vị Thánh trên trời đều là tôi tớ của Thiên Chúa. Chỉ mình Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Vì thế ta biết Đức Mẹ trọng hơn Thiên thần và các Thánh dường nào. Chức làm Mẹ Thiên Chúa, là nguồn ơn lành Chúa ban cho Đức Mẹ , vì từ trước vô cùng Chúa chọn Người làm Mẹ Chúa Giêsu, đã biệt Người ra khỏi con cái Adong, giữ Người khỏi mắc tội truyền, và ban cho Người tràn đầy ân phúc ngay từ khi mới dựng thai trong lòng mẹ.

 Vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời, nên Người toàn vẹn khiết trinh. Vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên Người là Nữ Vương trời đất.

 2- Chức Mẹ Thiên Chúa cao trọng dường nào! Vậy ta phải tôn kính Đức Mẹ cho xứng đáng chức cao trọng ấy. Xưa nay ta đã kính trọng Mẹ thế nào? Ta mang áo hay đeo ảnh Đức Mẹ, tỏ lòng tôn kính Người chăng? Có vào hội Mân Côi, có siêng năng lần hạt chăng? Những ngày lễ Đức Mẹ ta có làm việc lành, xưng tội rước lễ, lần hạt và dâng mình cho Đức Mẹ chăng? Trong những ngày rước tượng Mẹ ngày dâng hoa kính Mẹ, ta có thông công sốt sắng làm những việc ấy không? Ta có ra sức bắt chước các nhân đức Mẹ, ở khiêm nhường, giữ lòng thanh sạch, hết lòng mến Chúa yêu người chăng?

 Nếu chưa bao giờ ta làm những việc ấy, đó là dấu ta chưa đủ lòng yêu mến Mẹ cho xứng chức Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa.

 Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chức Mẹ thật cao cả và vô cùng quí trọng. Trên trời dưới đất trừ Thiên Chúa Ba Ngôi, chẳng có ai trọng hơn Mẹ. Xưa nay chúng con chưa đủ lòng mến yêu Mẹ. Nhưng từ nay chúng con quyết định hết lòng tôn sùng cậy trông Mẹ. Chúng con ra sức bắt chước Mẹ, ở khiêm nhường, giữ lòng sạch sẽ, hết lòng mến Chúa yêu người. Xin Mẹ cho chúng con thêm lòng mến yêu và noi gương Mẹ đến trọn đời.

 THÁNH TÍCH

 Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên ta phải tôn sùng Người cho xứng chức cao trọng ấy. Các Thánh dạy: Có nhiều khi Chúa dung thứ cho những kẻ phạm đến Chúa, những chẳng dung thứ cho kẻ phạm đến Đức Mẹ.

 Năm 1649, quân đội Đức chiếm đóng một làng nhỏ bên nước Pháp. Có mấy người lính chơi bời suốt đêm, một trong những người ấy thua bạc tức giận, chửi rủa mọi người. Thấy mộ ảnh Đức Mẹ treo trên tường, liền nói nhiều điều phạm đến Đức Mẹ, rồi xé rách ảnh ấy và giầy đạp dưới chân.

 Bỗng chốc nó bị ngã vật xuống, cả thân co quắp đau đớn, vật vả suốt một đêm ngày. Đến ngày thứ 5, quân lính nhổ trại, người ta vực anh ta lên ngựa. Dọc đường anh ta bị ngã, miệng sùi bọt, răng cắn lại, được một lát thì chết khốn nạn. Người ta đều tin thật anh ta bị Chúa phạt vì đã xúc phạm đến Đức Mẹ.**R


Trở lại      In      Số lần xem: 2961
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  49
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385151
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top