Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

THÁNG SÁU / KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS / ngày 03 và 04 - THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS

 XIN BAN CHO CON ƠN HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

NGÀY 03 VÀ 04 / THÁNG SÁU 

 
 

 
 
THÁNG SÁU ,KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS
NGÀY 03 THÁNG 6
 
Cầu Xin Ơn Biết Lắng Nghe Lời Chúa
 
Gioan 4, 19-24.
 
Khi người phụ nữ Samaria thấy Ðức Giêsu biết được những điều riêng tư của mình, chị thưa: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa". Ðức Giêsu phán:
"Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thợ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Ðấng các người không biết, còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cúu độ phát xuất từ dân Do thái. Nhưng giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật".
 
SUY NIỆM
Người phụ nữ Samaria đã được thái độ khiêm nhường và lòng nhân ái của Chúa Giêsu chinh phục nên chị hướng về thờ phượng Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, không chỉ nói cho riêng chị mà dạy cho chính chúng ta phải thờ Thiên Chúa ở đâu và thế nào.
Nếu xưa Thiên Chúa đã dùng đền thờ để qui tụ dân Do thái và giáo hóa cho họ được niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng rồi họ lại lầm tưởng Thiên Chúa chỉ ngự nơi đền thờ Giêrusalem. Họ lại tự hào về đền thờ và hãnh diện vì đền thờ Giêrusalem là vinh quang của họ. Rồi chỉ lo bảo vệ và làm giàu cho đền thờ mà quên chính linh hồn mình và tha nhân là đền thờ mà Chúa muốn ngự đến. Nên Thiên Chúa đã để cho kẻ ngoại xâm chiếm, đốt phá đền thờ, và bắt họ đi lưu đày xa xứ. Thiên Chúa lại sai các tiên tri đến dạy cho họ là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Ở với kẻ tín trung mà cũng ở với cả dân ngoại, nhờ đó mà dân Do thái đã hối cải để bất cứ ở đâu, dù ở trong cảnh lưu đày lầm than họ vẫn tin Thiên Chúa ở với họ, kính sợ và tuân giữ luật Chúa.
Chúa Giêsu dạy phải thờ phượng Thiên Chúa trong Thần khí và sự thật, tức là phải nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu mà dâng lên Thiên Chúa mọi chúc tụng và vinh quan vì Thiên Chúa là Cha toàn năng phải được muôn dân, muôn đời, muôn thuở tôn vinh. Và chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ngài là Ðường, là Chân lý, và là Sự sống. Chỉ ai theo Chúa mới không lạc đường, không bị lừa dối và được sống hạnh phúc đời đời.
Chúng ta sẽ được Chúa Giêsu soi sáng cho biết phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào.
Và chúng ta sẽ được có một tình yêu sống động đối với Thiên Chúa, là Ðấng tha thiết yêu ta và mong ta đáp tình Ngài, nếu chúng ta tìm những điều đó trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghĩa là hãy kính mến Thánh Tâm Chúa và xin Thánh Tâm Chúa làm thầy hướng dẫn ta.
 
CẦU NGUYỆN.
 
1. Lạy Chúa Giêsu, để con được nhờ Thánh Tâm Chúa mà thờ lạy Chúa Cha. Xin Chúa hãy làm vua lòng con.
* Hát.
2. Lạy Chúa Giêsu, để con được vững bước theo chân lý, xin Thánh Tâm Chúa hãy làm vua lòng con.
* Hát.
3. Lạy Chúa Giêsu, con nguyện xin cho con được vào ẩn trong Thánh Tâm Chúa để được cùng Chúa tôn vinh Thiên Chúa Cha.
* Hát.
 
Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 
Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giê-Su.
Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giê-Su, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giê-Su đời đời chẳng cùng. Amen.
 
 
 
 
Ngày 4 tháng 6
 
Cầu Xin Ơn Ðược Thấu Hiểu Tình Chúa Yêu Ta
 
Matthêu: 11, 25-27.
 
Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho".
 
SUY NIỆM.
Chúa Giêsu đã tuyên bố: sự sống đời đời là biết Cha là Thiên Chúa và Ðấng Cha sai là Giêsu Kitô. Nhưng cũng như Chúa Giêsu đã nói: Không ai biết Cha ngoài Con và những kẻ Con mặc khải cho, thì ai muốn biết về Thiên Chúa Cha, muốn đ0ược làm con Cha phải nhờ Ðức Giêsu Kitô.
Nhưng như Chúa Giêsu nhắn nhủ ta: "Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Chúa chỉ dạy những ai bé mọn, khiêm nhường, tìm thấy để học biết mà phục vụ chứ không để vinh vang.
Ðàng khác, biết theo nghĩa Kinh thánh là kính mến, những ai kính mến Thiên Chúa sẽ được sống thân tình với Thiên Chúa. Hai người bạn có sống thân tình với nhau mới hiểu nhau. Người trong gia đình cũng thế, dù rất thương yêu nhau, nhưng người con nào sống thân mật với với cha mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ. Về Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng chỉ có thể tỏ cho ai sống thân mật với Người để Người có thể dạy cho biết về Cha.
Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi ta: Hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, tức là hãy kính mến Thánh Tâm Ngài ta mới được nhờ Ngài, với Ngài mà kính mến Thiên Chúa Cha.
 
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh tâm Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Xin cho con được nên giống Thánh Tâm Chúa.
* Hát.
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng, xin cho con cũng biết luôn luôn sống đẹp ý Chúa.
* Hát.
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. Xin cho con biết khóc tội lỗi mình.
* Hát.
Lm Phero Nguyễn Châu Hải
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 1026
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1364
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585810
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top