Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / MÙA CHAY NĂM  A / CẢ THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG KHỐN KHỔ VỚI DỊCH COVID-19 / XIN CHÚA RA TAY CỨU GIÚP CHÚNG CON / XIN CHÚA GIÚP CHÚNG CON MAU SÁM HỐI QUAY VỀ (GIUSE LUCA)**R

Mục Lục chọn Chủ Đề Phúc Âm Mùa Thường Niên (Sau Phục Sinh) A - 2017

MỤC LỤC CHỌN CHỦ ĐỀ PHÚC ÂM MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2017

(SAU MÙA PHỤC SINH)

(TỪ TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 34)

 

TUẦN

NGÀY

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

CN IX TN

04/06/2017

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

Thứ 2

05/06

Đám thợ hung ác

Thánh bonifatio – Giám mục, TĐ

Mc 12,1-12

Thứ 3

06/06

Hãy trả cho Thiên Chúa

Mc 12,13-17

Thứ 4

07/06

Vấn đề sống lại

Mc 12,18-27

Thứ 5

08/06

Mến Chúa yêu Người

Mc 12,28b-34

Thứ 6

09/06

Đấng Ki-tô là Thiên Chúa

Mc 12,35-37

Thứ 7

10/06

Đồng tiền bà góa nghèo

Mc 12,38-44

CN X TN

11/06/2017

MỪNG KÍNH CHÚA BA NGÔI

Ga 3,16-18

Thứ 2

12/06

Tám mối phúc

Mc 5,1-12

Thứ 3

13/06

Muối

Thánh Anton Padova – Lm, TSHT

Mc 5,13-16

Thứ 4

14/06

Chúa kiện toàn Lề luật

Mc 5,17-19

Thứ 5

15/06

Cấm giết người

Mc 5,20-26

Thứ 6

16/06

Tội tư tưởng – con mắt

Mc 5,27-32

Thứ 7

17/06

Kiện toàn lời thề

Mc 5,33-37

CN XI TN

18/06

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Ga 6,51-58

Thứ 2

19/06

Không được báo oán

Mt 5,38-42

Thứ 3

20/06

Yêu kẻ thù

Mt 5,43-48

Thứ 4

21/06

Ý hướng ngay lành

Thánh Luy Gonzaga – Tu sĩ

Mt 6,1-6;16-18

Thứ 5

22/06

Kinh lạy cha

Mt 6,7-15

Thứ 6

23/06

THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

Mt 11,25-30

Thứ 7

24/01

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lc 1,57-66.80

CN XII TN

25/06/2017

Hãy ca tụng và ngợi khen Chúa

Mt 10,26-33

Thứ 2

26/06

Đừng xét đoán

Mt 7,1-5

Thứ 3

27/06

Hãy làm cho người

Mt 7,6.12-14

Thứ 4

28/06

Ngôn sứ giả

Thánh Irene – Giám Mục, TĐ

Mt 7,15-20

Thứ 5

29/06

THÁNH PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mt 16,13-19

Thứ 6

30/06

Lòng tin người phong

Mt 8,1-4

Thứ 7

01/07

Đức tin ông Đại đội trưởng

Mt 8,5-17

CN XIII TN

02/07/2017

ĐÒI HỎI VÀ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ

Mt 10,37-42

Thứ 2

03/07

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ

Ga 20,24-29

Thứ 3

04/07

Thuyền gặp bão

Mt 8,23-27

Thứ 4

05/07

Trừ quỷ

Mt 8,28-34

Thứ 5

06/07

Chữa người bại liệt

Mt 9,1-8

Thứ 6

07/07

Kêu gọi Matthêu

Mt 9,9-13

Thứ 7

08/07

Rượu mới, vải mới

Mt 9,14-17

CN XIV TN

09/07/2017

CHÚA GIÊ-SU

ĐẤNG HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Mt 11, 25-30

Thứ 2

10/07

Lòng tin mạnh mẽ

Mt 9,18-26

Thứ 3

11/07

Xin thợ gặt

Thánh Bênêđictô – Viện phụ

Mt 9,32-38

Thứ 4

12/07

Mười hai Tông đồ

Mt 10,1-7

Thứ 5

13/07

Huấn từ truyền giáo

Mt 10,7-15

Thứ 6

14/07

Rắn – Chim câu

Mt 10,16-23

Thứ 7

15/07

Đừng sợ

Thánh Bônaventura – Giám mục,TSHT

Mt 10,24-33

CN XV TN

16/07/2017

DỤ NGÔN “NGƯỜI GIEO GIỐNG”

Mt 13,1-23

Thứ 2

17/07

Bát nước lã

Mt 10,34;11,1

Thứ 3

18/07

Cảnh báo 3 thành phố

Mt 11,20-24

Thứ 4

19/07

Người bé mọn của Tin mừng

Mt 11,25-27

Thứ 5

20/07

Vất vả, gánh nặng

Mt 11,28-30

Thứ 6

21/07

Luật nghỉ ngày sa bát

Mt 12,1-8

Thứ 7

22/07

THÁNH NỮ MARIA MAGDALENA

Ga 20,1-2.11-18

CN XVI TN

23/07

DỤ NGÔN “CÂY LÚA VÀ CỎ LÙNG”

Mt 13, 24-43 

Thứ 2

24/07

Yona và Saba

Mt 12,38-42

Thứ 3

25/07

THÁNH GIACÔBÊ – TỒNG ĐỒ

Mt 20,20-28

Thứ 4

26/07

Người gieo giống quảng đại

Thánh Joachim và Thánh Anna, song thân Đức Maria

Mt 13,1-9

Thứ 5

27/07

Chúa giảng bằng Dụ Ngôn

Mt 13,10-17

Thứ 6

28/07

Ý nghĩa gieo giống

Mt 13,18-23

Thứ 7

29/07

Thánh nữ Martha

Ga 11,19-27

CN XVII TN

30/07/2017

KHO BÁU VÀ NƯỚC TRỜI

 Mt 13, 44-52

Thứ 2

31/07

Hạt cải và nhúm men

Thánh Igbatio Loyola – Linh mục

Mt 13,31-35

Thứ 3

01/08

Ý nghĩa cỏ lùng

Thánh alphongso Maria Liguori – Giám mục,TSHT

Mt 13,36-43

Thứ 4

02/08

Kho báu

Mt 13,44-46

Thứ 5

03/08

Lưới đánh cá

Mt 13,47-53

Thứ 6

04/08

Những người đồng hương

Thánh Gioan Maria Vianney – Linh mục

Mt 13,54-58

Thứ 7

05/08

Cái chết của Yoan Tiền Hô

Cung hiến Thánh đường Đức Maria

Mt 14,1-12

CN XVIII TN

06/08/2017

CHÚA HIỂN DUNG

Mt 17,1-9

Thứ 2

07/08

Chia sẻ bánh cho nhau

Mt 14,13-21

Thứ 3

08/08

Giả hình

Thánh Đminh – Linh mục

Mt 14,22-36

Mt 15,1-2;10-14

Thứ 4

09/08

Đức tin vững mạnh

Mt 15,21-28

Thứ 5

10/08

THÁNH LAURENSO – PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO

Ga 12,24-26

Thứ 6

11/08

Vác Thập giá

Thánh Clara – Trinh nữ

Mt 16,24-28

Thứ 7

12/08

Đức tin

Mt 17,14-20

CN XIX TN

13/08/2017

CHÚA YESUS ĐI TRÊN MẶT BIỂN HỒ

 Mt 14,22-33

Thứ 2

14/08

Chúa Giêsu nộp thuế

Thánh Maximiliano Maria Kolbe – Linh mục, tử đạo

Mt 17,22-27

Thứ 3

15/08

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Lc 1,39-56

Thứ 4

16/08

Cách sửa lỗi cho nhau

Mt 18,15-20

Thứ 5

17/08

Tha thứ

Mt 18,21;19,1

Thứ 6

18/08

Bất khả phân ly

Mt 19,3-12

Thứ 7

19/08

Trẻ nhỏ

Mt 19,13-15

CN XX TN

20/08/2017

ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CANA-AN

Mt 15,21-28

Thứ 2

21/08

Theo Chúa

Mt 19,16-22

Thứ 3

22/08

 Được gấp bội

Mt 19,23-30

Thứ 4

23/08

Thuê thợ

Mt 20,1-16a

Thứ 5

24/08

Tiệc cưới Hoàng tử

Mt 22,1-14

Thứ 6

25/08

Hai điều răn

Mt 22,34-40

Thứ 7

26/08

Tôn lên, hạ xuống

Mt 23,1-12

CN XXI TN

27/08/2017

HÊ-RÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Mt 16,13-20

Thứ 2

28/08

Giả hình

Thánh Augustino – Giám mục, TSHT

Mt 23,13-22

Thứ 3

29/08

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Mc 6,17-29

Thứ 4

30/08

Đạo đức giả

Mt 23,27-32

Thứ 5

31/08

Tỉnh thức

Mt 24,42-51

Thứ 6

01/09

Cẩn thận, sẵn sàng

Mt 25,1-13

Thứ 7

02/09

Vốn liếng – Ngày Quốc Khánh

Mt 25,14-30

CN XXII TN

03/09/2017

BÁO TRƯỚC CUỘC THƯƠNG KHÓ

VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA

Mt 16,21-27

Thứ 2

04/09

Thành kiến

Lc 4,16-30

Thứ 3

05/09

Ngạc nhiên về lời Chúa giảng

Lc 4,31-37

Thứ 4

06/09

Chữa bệnh tật

Lc 4,38-44

Thứ 5

07/09

Mẻ cá lạ

Lc 5,1-11

Thứ 6

08/09

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Mt 1,1-16.18-23

Thứ 7

09/09

Bứt lúa ngày Sabat

Lc 6,1-5

CN XXIII TN

10/09/2017

SỬA LỖI ANH EM 

Mt 18, 15-20

Thứ 2

11/09

Chữa người bại tay

Lc 6,6-11

Thứ 3

12/09

Mười hai tông đồ

Danh thánh Đức Maria

Lc 6,12-19

Thứ 4

13/09

Những mối phúc và những mối họa

Thánh Gioan Kim Khẩu – Giám mục, TSHT

Lc 6,20-26

Thứ 5

14/09

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3,13-17

Thứ 6

15/09

ĐỨC MẸ SẦU BI

Ga 19,25-27

Thứ 7

16/09

Lòng đầy

Thánh Cornelio – Giáo hoàng, tử đạo

Thánh Cypriano – Giám mục, tử đạo

Lc 6,43-49

CN XXIV TN

17/09/2017

THA THỨ

Mt 18,21-35

Thứ 2

18/09

Ông đại đội trưởng

Lc 7,1-10

Thứ 3

19/09

Thanh niên sống lại

Lc 7,11-17

Thứ 4

20/09

Những đứa trẻ nghịch ngợm

Thánh Anre Kim Tegon, Phaolo Chong Hasang và các bạn – TĐ

Lc 7,31-35

Thứ 5

21/09

THÁNH MATTHÊ-Ô – TÔNG ĐỒ, TG SÁCH TM

Mt 9,9-13

Thứ 6

22/09

Những phụ nữ theo giúp Chúa

Lc 8,1-3

Thứ 7

23/09

Gieo giống

Thánh Pi-ô Pietrelcina – Linh Mục

Lc 8,4-15

CN XXV TN

24/09

DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO

Mt 20,1-16a

Thứ 2

25/09

Ngọn đèn Đức tin

Lc 8,16-18

Thứ 3

26/09

Nghe và thực hành Lời Chúa

Lc 8,19-21

Thứ 4

27/09

Đi rao giảng tay không

Thánh Vinh Sơn Phaolo – LM

Lc 9,1-6

Thứ 5

28/09

Herode cứng lòng

Lc 9,7-9

Thứ 6

29/09

CÁC TỔNG LÃNH Thiên Thần MICHAEL,

GABRIEL, RAPHAEL

Ga 1,47-51

Thứ 7

30/09

Báo trước cuộc khổ nạn

Thánh Giê-rônimô - LM

Lc 9,43b-45

CN XXVI TN

01/10/2017

 

LỄ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Mt 21,28-32

Lc 1,26-38

Thứ 2

02/10

CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Mt 18,1-5.10

Thứ 3

03/10

Ngài đến cứu sống

Lc 9,51-56

Thứ 4

04/10

Ba người xin theo Chúa

Thánh Phanxico Assisi – TRUNG THU

Lc 9,57-62

Thứ 5

05/10

Ruộng lúa, thợ gặt

Lc 10,1-12

Thứ 6

06/10

Sám hối

Lc 10,13-16

Thứ 7

07/10

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1,26-38

CN XXVII TN

08/10/2017

DÂN CHÚA LÀ VƯỜN NHO

Mt 21,33-43

Thứ 2

09/10

Anh em mọi người

Lc 10,25-37

Thứ 3

10/10

Matta và Maria

Lc 10,38-42

Thứ 4

11/10

Kinh lạy cha

Lc 11,1-4

Thứ 5

12/10

Kiên trì cầu nguyện

Lc 11,5-13

Thứ 6

13/10

Chúa Giêsu trừ quỷ

Lc 11,15-26

Thứ 7

14/10

Thực hành Lời Chúa

Lc 11,27-28

CN XXVIII TN

15/10/2017

DỤ NGÔN TIỆC CƯỚI

Mt 22,1-14

Thứ 2

16/10

Thích xem dấu lạ

Lc 11,29-32

Thứ 3

17/10

Trọng hình thức bề ngoài

Thánh Ignatio Antiochia – Giám muc, TĐ

Lc 11,37-41

Thứ 4

18/10

THÁNH LUCA – tác giả SÁCH Tin Mừng

Lc 10,1-9

Thứ 5

19/10

Loại bỏ óc biệt phái

Lc 11,47-54

Thứ 6

20/10

Đừng giả hình

Lc 12,1-7

Thứ 7

21/10

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần

Lc 12,8-12

CN XXIX TN

22/10/2017

CỦA CÊSAR, HÃY TRẢ CHO CÊSAR /   NGÀY TRUYỀN GIÁO 

Mt 22,15-21

Thứ 2

23/10

Ông phú hộ ngu dại

Lc 12,13-21

Thứ 3

24/10

Tỉnh thức, sẵn sàng

Lc 12,35-38

Thứ 4

25/10

Khôn và dại

Lc 12,39-48

Thứ 5

26/10

Tin Chúa bị ghét bỏ

Lc 12,49-53

Thứ 6

27/10

Đồng xu cuối cùng

Lc 12,54-59

Thứ 7

28/10

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUDA – TÔNG ĐỒ

Lc 6, 12-19

CN XXX TN

29/10/2017

ĐIỀU RĂN NÀO TRỌNG NHẤT

Mt 22,34-40

Thứ 2

30/10

Chữa bệnh ngày Sabat

Lc 13,10-17

Thứ 3

31/10

Hạt cải và nhúm men

Lc 13,18-21

Thứ 4

01/11/2017

CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5,1-12a

Thứ 5

02/11

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Thứ 6

03/11

Tinh thần giữ luật

Lc 14,1-6

Thứ 7

04/11

Khiêm nhường

Thánh Carôlô Borrômêô

Lc 14,7-11

CN XXXI TN

05/11/2017

THÁI ĐỘ GIẢ HÌNH

Mt 23,1-12

Thứ 2

06/11

Giúp người nghèo

Lc 14,12-14

Thứ 3

07/11

Bữa tiệc bị từ chối

Lc 14,15-24

Thứ 4

08/11

Từ bỏ để theo Chúa

Lc 14,25-33

Thứ 5

09/11

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

Ga 2,13-22

Thứ 6

10/11

Người quản gia bất lương

Thánh Lê-ô Cả - Giáo Hoàng, TSHT

Lc 16,1-8

Thứ 7

11/11

Không thể làm tôi hai chủ

Thánh Martinô – Giám Mục

Lc 16,9-15

CN XXXII TN

12/11/2017

ĐỨC KHÔN NGOAN

Mt 25,1-13

Thứ 2

13/11

Gương xấu

Lc 17,1-6

Thứ 3

14/11

Làm việc trong khiêm nhường

Lc 17,7-10

Thứ 4

15/11

Mười người phong cùi

Lc 17,11-19

Thứ 5

16/11

Nước Thiên Chúa ở đâu

Lc 17,20-25

Thứ 6

17/11

Khi nào là ngày Chúa đến

Thánh Nữ Êlizabeth Hungarri

Lc 17,26-37

Thứ 7

18/11

Cầu nguyện luôn

Lc 18,1-8

CN XXXIII TN

19/11/2017

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Mt 25,14-30

Thứ 2

20/11

Người mù thành Giêrikhô

Lc 18,35-43

Thứ 3

21/11

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Mt 12,46-50

Thứ 4

22/11

Các nén bạc

Thánh Cêcilia – Trinh Nữ, tử đạo

Lc 19,11-28

Thứ 5

23/11

Chúa khóc thành Yerusalem

Lc 19,41-44

Thứ 6

24/11

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Thứ 7

25/11

Vấn đề sống lại

Lc 20,27-40

CN XXXIV TN

26/11/2017

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Mt 25,31-46

Thứ 2

27/11

Đồng tiền bà góa

Lc 21,1-4

Thứ 3

28/11

Có tận thế không?

Lc 21,5-11

Thứ 4

29/11

Báo trước tận thế

Lc 21,12-19

Thứ 5

30/11

Thánh An-rê – Tông Đồ

Mt 4,18-22

Thứ 6

01/12/2017

Mọi sự sẽ qua đi

Lc 21,29-33

Thứ 7

02/12

Sẵn sàng

Lc 21,34-36

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2017

 

Giuse Luca

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1664
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  760
 Hôm qua:  3156
 Tuần trước:  25700
 Tháng trước:  89580
 Tất cả:  6514747
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top