Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Xin 7 Ơn CHÚA THÁNH LINH

KINH XIN 7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN

KINH THỨ NHẤT: XIN ƠN KÍNH SỢ CHÚA  /SỢ VÌ YÊU 

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Con xin hợp cùng các Thiên thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Con dâng trót lòng con cho Chúa, mà cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã và còn ban mãi mãi cho mọi người trong thế gian.

Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng và Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mà Maria là Mẹ Thiên Chúa được đầy dẫy mọi ơn phúc, thì xin Chúa ban cho con cũng được ơn nghĩa cùng Chúa và được lòng kính mến Chúa; lại xin Chúa ban cho con được ơn biết Kính Sợ Thiên Chúa, để ngăn giữ con khỏi phạm tội; bây giờ con hết lòng ăn năn đau đớn: xin Chúa tha thứ cho con.

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và ba kinh Sáng Danh).

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến trong tâm hồn các tôi tá Chúa, và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng những kẻ ấy.****

KINH THỨ HAI: XIN ƠN ĐẠO ĐỨC  /SÙNG HIẾU 

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Con xin hợp cùng các Thiên Thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Con dâng trót lòng con cho Chúa mà cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã và còn ban mãi mãi cho mọi người trong thế gian.

Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng và Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mà Maria là Mẹ Thiên Chúa được đầy dẫy mọi ơn phúc, thì xin Chúa ban cho con cũng được ơn nghĩa cùng Chúa và được lòng kính mến Chúa; lại xin Chúa ban cho con được ơn Đạo Đức, để từ này về sau con biết làm con Chúa cho sốt sắng hơn nữa, biết mau mắn vâng theo ơn Chúa thúc giục bề trong, và biết giữ các điều răn Chúa cho trọn hơn.

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và ba kinh Sáng Danh).

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến trong lòng các tôi tá Chúa, và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng những kẻ ấy.

KINH THỨ BA: XIN ƠN TRÍ SÁNG  / THÔNG MINH 

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Con xin hợp cùng các Thiên Thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Con dâng trót lòng con cho Chúa mà cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã và còn ban mãi mãi cho mọi người trong thế gian.

Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng và Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mà Maria là Mẹ Thiên Chúa được đầy dẫy mọi ơn phúc, thì xin Chúa ban cho con cũng được ơn nghĩa cùng Chúa và được lòng kính mến Chúa; lại xin Chúa ban cho con được ơn Trí Sáng, để con hiểu rõ những điều thuộc về Thiên Chúa, và theo các lời Chúa dạy, mà vững chân đi trong đường rỗi linh hồn.

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và ba kinh Sáng Danh).

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến trong lòng các kẻ tôi tá Chúa, và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng những kẻ ấy.

KINH THỨ BỐN: XIN ƠN SỨC MẠNH

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Con xin hợp cùng các Thiên Thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Con dâng trót lòng con cho Chúa mà cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã và còn ban mãi mãi cho mọi người trong thế gian.

Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng và Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mà Maria là Mẹ Thiên Chúa được đầy dẫy mọi ơn phúc, thì xin Chúa ban cho con cũng được ơn nghĩa cùng Chúa và được lòng kính mến Chúa; lại xin Chúa ban cho con được ơn sức mạnh, để can đảm trị dẹp các mưu chước ma quỷ và thế gian hằng chực làm hại linh hồn con

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và ba kinh Sáng Danh).

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến trong lòng các tôi tá Chúa, và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng những kẻ ấy.

KINH THỨ NĂM: XIN ƠN LO LIỆU  /KHUYÊN BẢO

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Con xin hợp cùng các Thiên Thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Con dâng trót lòng con cho Chúa mà cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã và còn ban mãi mãi cho mọi người trong thế gian.

Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng và Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mà Maria là Mẹ Thiên Chúa được đầy dẫy mọi ơn phúc, thì xin Chúa ban cho con cũng được ơn nghĩa cùng Chúa và được lòng kính mến Chúa; lại xin Chúa ban cho con được ơn Lo Liệu, để con tìm chọn những sự giúp con tấn tới trong đường nhân đức, và trông thấy những mưu chước ma quỷ bầy ra làm hại con.

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và ba kinh Sáng Danh).

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến trong lòng các tôi tá Chúa, và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng những kẻ ấy.

KINH THỨ SÁU: XIN ƠN HIỂU BIẾT / THÔNG HIỂU 

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Con xin hợp cùng các Thiên Thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Con dâng trót lòng con cho Chúa mà cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã và còn ban mãi mãi cho mọi người trong thế gian.

Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng và Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mà Maria là Mẹ Thiên Chúa được đầy dẫy mọi ơn phúc, thì xin Chúa ban cho con cũng được ơn nghĩa cùng Chúa và được lòng kính mến Chúa; lại xin Chúa ban cho con được ơn Hiểu Biết ,để con hiểu hơn những điều mầu nhiệm trong đạo, và biết suy ngắm những sự trên trời, mà không để trí khôn tư tưởng, hay để lòng yêu mến những sự giả trá hèn hạ thế gian này.

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và ba kinh Sáng Danh).

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến trong lòng các tôi tá Chúa, và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng những kẻ ấy.

KINH THỨ BẢY: XIN ƠN KHÔN NGOAN

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn yên ủi, con thờ lạy Chúa là Chúa thật con cũng như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Con xin hợp cùng các Thiên Thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Con dâng trót lòng con cho Chúa mà cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã và còn ban mãi mãi cho mọi người trong thế gian.

Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng và Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mà Maria là Mẹ Thiên Chúa được đầy dẫy mọi ơn phúc, thì xin Chúa ban cho con cũng được ơn nghĩa cùng Chúa và được lòng kính mến Chúa; lại xin Chúa ban cho con được ơn Khôn Ngoan, để con biết chỉ dẫn các công việc con làm, mà qui mọi sự về Thiên Chúa là cùng đích con, để con biết kính mến, làm con Chúa ở đời này cho nên, và đời sau được phúc hưởng nhan Chúa đời đời.

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và ba kinh Sáng Danh).

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến trong lòng các tôi tá Chúa, và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng những kẻ ấy.****

***************************

KINH NÀI VAN

Lạy Đức Chúa Thánh Thần là Cha kẻ khó khăn, là Đấng yên ủi kẻ lo buồn, là sự sáng soi lòng người ta, là Đấng làm cho linh hồn người ta nên Thánh, này con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con lấy lòng khiêm nhường suy phục thờ lạy Chúa, và hợp cùng các Thiên Thần sốt mến đang quỳ trước tòa Chúa mà ngợi khen hát mừng Chúa mãi rằng: “Thánh, Thánh, Thánh” con tin vững vàng Chúa hằng có đời đời, và cùng một bản tính như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Con trông cậy Chúa sẽ lấy lòng nhân từ ban cho con nên Thánh, và cứu con rỗi linh hồn. Lạy Chúa hay thương yêu, con kính mến Chúa. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, vì Chúa là Đấng nhân lành đáng kính mến vô cùng.

Trước kia con đã cứng lòng chẳng vâng theo ơn Chúa thúc giục, mà ăn ở bội bạc phạm nhiều tội lỗi làm cực lòng Chúa, thì bây giờ con hết lòng ăn năn đau đớn, xin  Chúa tha thứ cho. Lạy Chúa tốt lành vô cùng, con rất buồn phiền vì đã làm mất lòng Chúa. Con xin dâng lòng con cho Chúa, và xin Chúa giãi sự sáng và đốt lửa kính mến trong lòng con, để đánh tan lòng nguội lạnh tội lỗi của con. Chúa đã ban cho Đức Bà Maria được đầy dẫy mọi ơn phúc, và đã đốt lửa KÍNH MẾN nóng nảy trong lòng các Thánh Tông Đồ, thì lại xin đoái thương đốt lửa kính mến Chúa trong lòng con nữa.

Chúa là Chúa Thánh Thần, thì xin Chúa ban cho con được sức mạnh, để chống trả cùng những thần độc ác tội lỗi.

Chúa là lửa nóng nảy, thì xin Chúa đốt lửa kính mến trong lòng con.

Chúa là sự sáng, thì xin soi sáng cho con hiểu biết những sự đời đời. Chúa là như chim Bồ Câu, thì xin ban cho con ăn ở trong sạch.

Chúa là như gió thổi êm ái, thì xin phá tan những tính mê lòng dục, hằng nổi lên trong mình con như cơn giống tố dữ tợn.

Chúa là như lưỡi lửa, thì xin Chúa dạy dỗ cho con biết cách ngợi khen hát mừng Chúa luôn luôn.

Chúa như đám mây, xin Chúa cho con nấp dưới bóng Chúa.

Sau hết Chúa là Đấng sinh nên mọi ơn thiêng liêng trên trời, nên con nài xin Chúa ban cho con được ơn nghĩa cùng Chúa, để con được sự sống thiêng liêng.

Xin Chúa ban cho con được lòng kính mến để nên Thánh.

Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và dẫn dắt con.

Xin Chúa rủ lòng nhân lành mà nhận con làm con cái Chúa.

Xin Chúa vì lòng thương vô cùng mà cứu con rỗi linh hồn, để con hằng được ngợi khen, cảm tạ và kính mến Chúa ở đời này khi con còn sống, và ngày sau trên Thiên Đàng đời đời. Amen.

             CỨU THẾ TÙNG THƯ  /THÁNH ANPHONGSÔ                                                               

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3159
Tin tức liên quan
  • Tim hiểu Ơn Kính Sợ
  • Tìm hiểu Ơn Đạo Đức
  • Tìm hiểu Ơn Sức Mạnh
  • Tìm hiểu Ơn Lo Liệu
  • Tim hiểu Ơn Hiểu Biết
  • Tìm hiểu Ơn Thông Hiểu
  • Tìm hiểu Ơn Khôn Ngoan
  • Tuần 9 Ngày
  • Chúng Ta Phải Làm Gì Khi Biết Có Chúa Thánh Thần?
  • Những Ơn Ban Của Chúa Thánh Thần
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1792
 Hôm qua:  2664
 Tuần trước:  25037
 Tháng trước:  81487
 Tất cả:  6916247
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top